Какви решения ще гласува Общински съвет преди началото на кампанията за местния вот

На 16 септември Общински съвет-Панагюрище ще проведе последното си заседание преди началото на предизборната кампания за местния вот.

Предварителният дневен ред е следният:

  • Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2015 год. Изменение на поименния списък за капиталови разходи. /ОС-02-337/10.09.2015г./
  • Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2015 година. Предоставяне на допълнителни парични вноски от Община Панагюрище като съдружник в „МБАЛ Събо Николов“ ООД за срок от две години от датата на получаване. /ОС-02-336/ 10.09.2015г./
  • Сключване на споразумение за сътрудничество между „Асарел Панагюрище Здраве“ООД, „Асарел Медет“АД и Община Панагюрище./ОС-02-303/17.08.2015г./.
  • Упълномощаване Кмета на община Панагюрище да присъства на Общото събрание на „Асарел Панагюрище Здраве“ ООД и да гласува от името на Община Панагюрище за приемане на решение за отпускане на безлихвен на МБАЛ “Събо Николов“, която сума ще се използва за погасяване на задължения на МБАЛ “Събо Николов“ към Община Панагюрище. /ОС-02-304/19.08.2015г.
  • Преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост и продажба на общинския недвижим имот, представляващ обособена част от сграда – бивш кухненски блок, находящ се на първия етаж в сградата на МБАЛ“Събо Николов“ ООД – гр.Панагюрище. /ОС-02-275/20.07.2015г./
    Даване съгласие за увеличаване капитала на „Асарел Панагюрище Здраве“ООД чрез апортиране на вземанията на Община Панагюрище по предоставени заеми на МБАЛ “Събо Николов“. /ОС-02-294/03.08.2015г./
  • Упълномощаване Кмета на община Панагюрище да присъства и гласува на Общото събрание на „Асарел Панагюрище Здраве“ООД за преобразуване на Дружеството чрез промяна на правната му форма – от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество. /ОС-02-325/02.09.2015г./
  • Разпореждане с общинско имущество.

– Придобиване на имот – частна общинска собственост. /ОС-02-306/20.08.2015г./
-Продажба на земеделски земи от Общинския поземлен фонд. /ОС-02-307/20.08.2015г./
– Отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд. /ОС-02-335/ 10.09.2015г./
– Даване предварително съгласие по реда на чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за промяна начина на трайно ползване на пасища – публична общинска собственост в частна общинска собственост. /ОС-02-332/09.09.2015г./
– Приемане годишен план за паша за мерите, пасищата и ливадите – собственост на община Панагюрище за стопанската 2015-2016 година. /ОС-02-334/09.09.2015г./
– Придобиване от Община Панагюрище собствеността върху недвижим имот – част от двуетажна масивна сграда в с.Оборище, собственост на „БТК” ЕАД./ОС-02-329/07.09. 2015г./
– Отдаване под наем на помещение за фризьорски салон, находящо на ІІ-рия етаж в сградата на Градска минерална баня гр. Панагюрище чрез публичен търг с тайно наддаване. /ОС-02-308/20.08.2015г./
– Отдаване под наем на помещение за салон за ноктопластика, находящо на ІІ-рия етаж в сградата на Градска минерална баня гр. Панагюрище чрез публичен търг с тайно наддаване. /ОС-02-309/20.08.2015г./
– Отдаване под наем на помещение за масажен салон, находящо на ІІ-рия етаж в сградата на Градска минерална баня гр. Панагюрище чрез публичен търг с тайно наддаване. /ОС-02-310/20.08.2015г./
– Отдаване под наем на общински терен в с.Попинци за разполагане на преместваемо съоръжение /павилион/, чрез публичен търг с явно наддаване. /ОС-02-317/26.08.2015г./
– Отдаване под наем на общински терен в с.Бъта за разполагане на преместваемо съоръжение /павилион/, чрез публичен търг с явно наддаване. /ОС-02-318/60.08.2015г./

  • Приемане Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първо полугодие на 2015 година.

Традиционно заседанието на ще се излъчва на живо по телевизионно студио „Оборище прим“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn