Каква е целта на приетата Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество

С единодушие Общински съвет прие Наредбата за охрана и опазване на селскостопанското имущество в община Панагюрище. Мотивите за изготвянето на наредбата обобщи по време на последното редовно заседание на градския парламент Пенка Пиперкова, която е председател на комисията „Екология, туризъм, селско и горско стопанство“.
Наредбата е разработена след проведени срещи между Общинска администрация, общински съветници, земеделци и животновъди. Съгласувана е с представители на РУ „Полиция“ и на ЛРГ „Глиган“ и се приема в съответствие със Закона за опазване на селскостопанското имущество /ЗОСИ/ и Правилника да прилагане на Закона за опазване на селскостопанското имущество.
Целта на Наредбата е предотвратяване и ограничаване на престъпления, свързани с повреди, унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания на селскостопанско имущество, както и реда за обезщетяване на причинените вреди. Необходимостта от изготвянето и приемането на настоящата наредба и присъствието на охрана, каквито ще са полските пазачи и доброволните сътрудници, е продиктувана от настъпването на активния селскостопански сезон и проблемите, свързани с унищожаване на засети земеделски земи.
В Наредбата подробно и ясно са регламентирани организирането и поддържането на полската охрана, нейните правата и задълженията във връзка с осъществяването на превенция, контрол и охрана на земеделските земи и селскостопанската продукция.
Чрез прилагането на Наредбата ще се установят ясни и общодостъпни права и задължения на физически, юридически лица и организации по отношение на опазването на селскостопанското имущество. Налагането на санкции при констатирани нарушения ще доведе до по-стриктно спазване на установените с Наредбата правила и норми и до минимизиране на нарушенията, свързани с унищожаване на селскостопанската продукция.
Финансовите средства, необходими за прилагането на новата Наредба ще постъпват от годишни такси от кооперации, земеделски производители и частни стопани, годишни вноски от общинския бюджет, разясни Пенка Пиперкова. Разходването на средствата ще бъде за заплати и осигурителни вноски на полски пазачи, униформено облекло, оръжие и боеприпаси на полски пазачи, разходи за вещи лица и специалисти, участващи в комисии, разходи за горива при сформиране на моторизирани охранителни групи, разходи за общински /кметски/ капани. За набраните и изразходвани средства Общинска администрация ще съставя ежегодно план-сметка.

Идеята за такава наредба се зароди преди повече от година по време на организираните от кмета на община Панагюрище Никола Белишки срещи на тема „Опазване на земеделските земи“ – едната със земеделските производители, а другата с животновъдите от общината. По време на срещите стана ясно, че съществува напрежение между земеделски производители и животновъди от общината и че има нужда от регламентиране на правата и задълженията им.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn