Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество напомня за подаването на декларации за имущество и интереси

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество напомня, че:

С решение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), считано от 08.05.2018 г. са утвърдени образци на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ.

Лицата по чл. 6, ал. 1, подали встъпителни декларации по реда на отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, следва да подадат ежегодна декларация в частта за имуществото в срок до 15 май за предходната календарна година.

Лицата по чл. 6, ал. 1, за които за първи път възниква задължение за деклариране, следва да подадат встъпителна декларация за имущество и интереси в срок до един месец от датата на утвърждаване на образеца на декларацията (т.е. до 08.06.2018 г).

Декларация за имущество и интереси задължително се подава на хартиен и технически носител /CD/. Следва да се спазват указанията за предварителна настройка на компютъра, както и указанията за попълване, които се намират в електронната форма на декларацията и се появяват при позициониране на курсора на мишката в горния десен ъгъл на клетката, виж и „Помощ за попълване”.

Декларацията се подава на хартиен и технически носител по пощата с обратна разписка на адрес: гр. София 1040, ул. ”Антим І” № 17, ет. 6, КПКОНПИ, за Публичен регистър, или на ръка на същия адрес.

Декларацията може да се подаде и по електронната поща на адрес:

publicregistry@ciaf.government.bg, само когато деклараторът притежава електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

По електронната поща не могат да се подават валидно и не се приемат декларации от лица, които не притежават електронен подпис.

Лице по чл. 6, ал. 1, което не подаде декларация за имущество и интереси в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. и подлежи на проверка на основание чл. 108, ал. 6 от ЗПКОНПИ.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn