Контролни проверки и в Панагюрище извършиха от РИОСВ-Пазарджик

През септември експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 114 проверки в 104 обекта, от които 63 са планови и 51 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 29 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са предприети действия по 8 сигнала. Това показват данните от отчета за осъществената контролна дейност за изминалия месец.

На територията на община Панагюрище са извършени няколко проверки. Експерт от направлението присъства при извършването на собствен мониторинг на емисиите от изпускащо устройство на площадка за добив на цветни метали в гр. Панагюрище. Извършенена е планова проверка за използваните полимерните торбички в търговски обект в гр. Панагюрище. При проверката е представена фактура за закупените полимерни торбички.

Във връзка с изпълнение на годишния план за контрол на предприятия с висок и нисък рисков потенциал се извърши съвместна проверка на предприятие с висок рисков потенциал – „Орика Мед България“АД, гр. Панагюрище. Операторът спазва изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС и прилага разработената от него политика за предотвратяване на големи аварии (ППГА).  При проверка на площадка с разположени „Б-Б“ кубове за съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита в гр. Панагюрище не се констатирани нарушения, свързани с обезопасяването на съоръженията, както и с начина на съхранение на препаратите.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn