МБАЛ „Уни Хоспитал“ООД търси кандидати за длъжността – ШОФЬОР НА ЛИНЕЙКА

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: средно образование; Свидетелство за управление на МПС категория „С“.

Професионален стаж: минимум 2 /две/ години професионален стаж след придобиването на категория „С“ доказано с трудова книжка.

Личностни качества: Физическа, психическа и емоционална устойчивост, професионална компетентност, аналитичност, способност за бърза ориентация в ситуацията и взимане на адекватни решения, умения за работа в екип, умения за решаване на конфликти, лоялност, отговорност, организираност. Способност за координация и концентрация.

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление за започване на работа.

2.Автобиография.

3.Свидетелство за управление на МПС с категория „С“.

4.Копие от диплома за завършено образование.

5.Документ за трудов стаж.

6.Удостоверение за психологическа годност.

 

Документи се подават  до 25.01.2019г. в деловодството на МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ №100, ет. 7, или на email: uni@unihospitalbg.com

 

МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. МБАЛ „УниХоспитал“ ООД АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна.

Информираме Ви, че МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn