Мерки срещу „деца раждат деца“

Месечните семейни помощи за отглеждане на дете, отпускани на майка, ненавършила 18 години, ще са в натура, решиха депутатите с приетите на второ четене промени в Закона за социалните помощи за деца. Новите текстове са мярка в борба с феномена „деца раждат деца“.

Родителите на малолетни или непълнолетни майки пък ще бъдат лишени от детски надбавки. Помощта в натура ще се предоставя под формата на стоки и/или услуги за детето в съответствие с индивидуалните му потребности, оценени от Дирекция „Социално подпомагане“.
При неполагане на грижи за детето, ако не оказват съдействие при прилагане на мерки за закрила на детето и при неползване на помощите по предназначение, родителите ще губят подкрепата в натура.
Непълнолетните родители със спрени месечни помощи ще могат да получат социално подпомагане на същата стойност, само че еднократно, ако продължат да посещават учебните си занятия.
В случай че бременната жена не е навършила 18 години, дирекция „Социално подпомагане“ предприема мерки за закрила в семейна среда, решиха още депутатите. Майка (осиновителка) студентка има право на еднократна помощ за отглеждане на дете, независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството; майката (осиновителката) живее постоянно в страната и е студентка в редовна форма на обучение във висше училище, получило акредитация и създадено при условията и по реда на Закона за висшето образование.
Помощта ще се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща след представяне на уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, но не по-късно от навършване на една година на детето. Регламентирано е в кои случаи се налага връщане на социалната помощ.
Осиновителите имат право на еднократна помощ при осиновяване на дете, независимо от доходите на семейството, при условие че осиновителите и осиновеното дете живеят постоянно в страната. Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет за съответната година, но не е по-малък от предходната година и не е по-висок от размера на еднократната помощ при раждане на дете.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn