Местната инициативна група „Панагюрище-Стрелча-Лесичово“ е с най-голям брой сключени договори в страната

МИГ „Панагюрище – Стрелча – Лесичово“ е с най-голям брой проектни предложения, най-голям брой сключени договори от всички Местни инициативни групи в България, с първия проект одобрен в страната по „Лидер”, първия подписан договор и първия изплатен проект.

„Наш е и проектът с най-малка субсидия в България – 9 000 лева ”, каза изпълнителният директор Лучко Македонски.
През програмния период 2011- 2015 година са обявени 7 покани за подаване на проектни предложения по всички мерки на Стратегията за развитие на селските райони. Получени са общо 106 проектни предложения, от тях са били одобрени и сключени договори с 86. Един от бенефициентите се е отказал поради финансови затруднения. Общата стойност на сключените договори е в размер на 3 041 589. 65 лева от общо 3 100 000 лева. Средствата са разпределени на публични и частни мерки почти по равно по брой проекти, процентно превес при финансирането имат частните мерки. 14 са проектите на земеделски производители, като в по-голямата си част касаят закупуване на техника и създаване нови трайни насаждения. Финансирани са 7 проекта на преработватели, 1 от които иновативен за територията, с изключително значение. Става въпрос за проектът на „Ина” ЕООД за производство на биологично розово масло, който е подаден като добра практика на сайта на „Европейска мрежа за развитие на селските райони” – Брюксел.
На бизнеса са финансирани общо 22 проектни предложения, предимно на микропредприятия в различни сфери като туризъм, услуги, производство.
Интересни бяха проектите на неправителствения сектор, които финансирахме – 5 на брой, с което бяха подпомогнати дейности за подобряване и опазване на селското наследство, възстановяване на стари обичаи и традиции, като преди всичко дадохме възможност на читалищата да си закупят съвременна озвучителна техника и да организират традиционните си празници”, каза Македонски.
Останалите средства са били използвани от общините Панагюрище, Стрелча и Лесичово, насочени преди всичко към насърчаване на туристически дейности, подобряване на социалните услуги и инфраструктурата в населените места , преди всичко в селата – паркове, градинки, детски площадки. Проектите са били 28. С оглед опазване на горите от пожари, по една от мерките е било закупено оборудване за гасаческите групи в 4 населени места от община Стрелча.
Общо за „МИГ”Панагюрище – Стрелча – Лесичово” изплатената субсидия за публични и частни проекти към 31.07.2015 възлиза на 1 687 871. 20 лева, в това число за община Панагюрище – 874 543.28 лв, за община Стрелча – 438 847.48 лв, и за община Лесичово – 374 480.44лв.
През програмния период 2011- 2015 година МИГ „Панагюрище – Стрелча – Лесичово“ е осъществила и много добро международно сътрудничество. Установени са били близки контакти с местни групи от Франция, Италия, Естония, Чехия и Хърватска.

В следващия програмен период имаме намерения да правим съвместни проекти в сферата на туризма, промотирането на местни продукти и селско наследство. Постигнати са и договорки в тази посока”, каза Македонски и допълни, че вече е започнала подготовка и разписване на Стратегия за новия програмен период 2014-2020 година.  В рамките на подхода „Лидер” България има възможност да изпълнява нов подход, който се нарича „ВОМР” – водено от общностите местно развитие. Този нов подход дава възможност МИГ- овете да използват средства не само от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, но и от другите европейски фондове – Европейски социален фонд и Европейски фонд за регионално развитие. Освен програмите за развитие на селските райони, имаме възможност да използваме средства и от Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност” – 1 000 000 евро, „Човешки ресурси”- 760 000 евро , „Наука и образование за интелигентен растеж” – 500 000 евро, „Околна среда” – 760 евро на хектар, в зависимост от това, каква територия попада в „Натура” и „Програма за морско дело и рибарство” – 50 000 евро. За съжаление срещаме упорита съпротива от управителните органи на тези програми”, каза в заключение изпълнителния директор на МИГ „Панагюрище – Стрелча – Лесичово” Лучко Македонски.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn