Местният парламент днес ще заседава по дневен ред от 13 точки

Днес, 22-ри февруари, от 15:00 часа, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище. Предварителният дневен ред включва 13 точки.

1.Приемане Отчет за работата на Общински съвет – Панагюрище за 01.07.2017 г.-31.12.2017 г. Приемане  План за работата на Общински съвет- Панагюрище за периода 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

2. Приемане Отчет за изпълнение на решенията на ОбС- Панагюрище за второ полугодие на 2017 г.

3.Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни  към Община Панагюрище за 2017 г.

4. Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2017 година

5. Приемане на Общински план за младежта за 2018 г.

6. Промяна в състава на Обществен съвет за социално сътрудничество

7. Приемане на Годишен отчет- анализ за дейността на Районно управление гр. Панагюрище  за 2017 година.

8. Приемане на Годишната програма за развитие на читалищната дейност.

9. Приемане на Отчет за дейността на РС „ПБЗН“ гр. Панагюрище за 2017 година.

10.Отмяна на  чл.5, ал.1, чл.64, ал.1, т. 7, чл. 71, ал. 3, чл. 80, ал.3 и чл. 89, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

11. Отмяна  на чл. 11, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Панагюрище.

12.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с възложители Лука Радков Карайлев и Кръстьо Радков Карайлев.

13.Разпореждане с общинско имущество.

13.1.Безвъзмездно предоставяне на помещение в сградата на Младежки дом с. Бъта, публична общинска собственост, за клуб на пенсионера и лица с увреждания с. Бъта.

13.2. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет в Здравна служба с. Елшица.

13.3. Отдаване под наем на общински терен в с. Попинци чрез публичен търг с явно наддаване.

13.4. Продажба на поземлен имот с идентификатор № 59375.501.596, с площ 929 кв.м., находящ се на ул. „Рад Юруков- Слона“, на Васил Ганчев Гулеков, собственик на сградата.

13.5. Изкупуване на поземлени имоти – частна собственост, находящи се в кв. 131 по плана на гр. Панагюрище.

13.6. Изкупуване на част от поземлен имот с идентификатор № 55302.501.5102, с площ 66 кв.м, собственост на Спас Петков Кърпаров и Петко Спасов Кърпаров

13.7.Приемане годишен план за паша за мерите, пасищата и ливадите

Заседанието на местния парламент ще бъде излъчено директно по телевизионно студио „Оборище прим”.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn