Местният парламент одобри отпускане на безлихвен заем на „ВиК-П“ ЕООД

Със свое решение на заседанието си от 09.06.2021г., на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет-Панагюрище даде съгласие да бъде отпуснат безлихвен заем на „ВиК-П“ЕООД в размер на 200 хил.лв., със срок на погасяване 48 месеца, съгласно предложения погасителен план. Средствата за възмездната финансова помощ ще бъдат осигурени за сметка на увеличаване на средствата от преизпълнение на приходите от концесия. Първата вноска за възстановяване на възмездната финансова помощ е с падеж 30.09.2021г.

Отпускането на възмездната финансова помощ на „ВиК-П“ЕООД е вследствие на писмо от управителя на дружеството инж. Марин Вулев до местния парламент от 19.05.2021г., в което той информира за затруднено финансово състояние на дружеството, и необходимостта от безлихвен заем в размер на 200 хил.лв. за нормалното функциониране и непрекъснатост на ВиК услугите за жителите на община Панагюрище.

Нуждата от оборотни средства беше заложено и в Бизнес плана на „ВиК-П“ЕООД, представен през месец декември миналата година, така, че тези 200 000 лева са част от средствата, които те предварително са планирали, че ще им бъдат необходими, за да имат оперативни средства“, каза в залата председателят на ПК“БИО“ Христо Шиндаров и допълни:“ Така или иначе дружеството изпитва затруднения, но причините са обективни, а именно невъзможността да бъдат актуализирани цените, които са на нива от 2012 година. КЕВР не иска да разгледа нашия Бизнес план, поради това, че има спор дали сме или не сме членове на ВиК Асоциацията. По тази причина „ВиК-П“ЕООД работи под себестойност, не може да увеличи своите приходи, запазва нивото на приходите, съпоставими с предходните отчетни периоди, но в разходната част има увеличение в разходите за възнаграждение, което е продиктувано от минималната работна заплата, която нараства ежегодно, от разходите за електроенергия, които постоянно растат. Всичко това поставя в изключително рискова ситуация дружеството, което няма механизъм, по който да компенсира нарастването на тези разходи. Ние, като едноличен собственик на капитала, отстоявайки позицията вече няколко мандата с решения и декларации, сме длъжни да окажем подкрепа дружеството. До момента ние го правим чрез предоставянето на възмездна финансова помощ. След като бъде заверен от регистриран одитор ГФО на „ВиК-П“ЕООД за 2020 година, предвид показателите, които са в него, ние трябва да преразгледаме неговата капиталова адекватност. В комисия БИО обсъждахме да внесем предложение за увеличаване на капитала на дружеството с размера на непогасените кредити. По този начин, ние ясно ще заявим нашата позиция в подкрепа на дружеството и ще подпомогнем неговата дейност. Средствата, които ние в момента превеждаме, реално достигат до всеки един жител на общината, макар и косвено, тъй като те компенсират цената на водата. Тази временна финансова помощ се дава на дружеството не в резултат на това, че то има лош мениджмънт и лоши резултати, а в резултат на обективната причина да не може да компенсира загубите, които постоянно нарастват“, обобщи Шиндаров.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn