МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” организира обществено обсъждане по проект

Обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие на Местната инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г се проведе  19 април в камерната зала на Театър Дом – паметник в Панагюрище.

Визията, целите, приоритетите, специфичните цели и бюджета по мерките на подготвяната стратегия представи изпълнителният директор на МИГ Лучко Македонски. Едно от изискванията на Програмата за развитие на селските райони  е Стратегията за местно развитие да бъде подкрепена от повече от 2% от населението. Това изискване е изпълнено към момента има събрани  над 1000 подписа, подчерта Македонски. Подписката в подкрепа на Стратегията продължава.

Визия на проекта е територията на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ – стабилна социално – икономически развита територия, осигуряваща заетост, социално включване и високо качество на живот.

Общият бюджет на Стратегията за  „Водено от общностите местно развитие”  на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” е 6 368 000 лева, в това число от Програмата за развитие на селските райони – 2 933 000 лева, от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  – 1 955 000 лева, от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 1 480 000 лева. Стратегическите цели са постигане на балансирано и интегрирано икономическо развитие, осигуряващо заетост и намаляване на бедността, осигуряване на високо качество на живот, услуги на населението и развитие на устойчив туризъм. Приоритетите са повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия и насърчаване на предприемачеството, с акцент на територията на МИГ извън строителни граници на гр. Панагюрище, подобряване на цялостната дейност и икономическата ефективност на аграрния и преработвателен сектор и интегриране на производството и преработката на селскостопански продукти.  И още – повишаване на икономическата активност на населението и подобряване достъпа  до по-висока и по-качествена заетост, включително за уязвими групи, подобряване на качеството на живот, развитие на туристическите ресурси и многофункционална  туристическа инфраструктура.

ot migНа  провелото се в същия ден общото събрание беше избран следния Управителен съвет на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” :

Публичен сектор: Председател: Галина Матанова, Заместник-председател: Неделка Фингарова – общ. Стрелча, Марияна Попова – общ. Лесичово

Стопански сектор: Стоянка Върлякова – общ. Панагюрище, Василка Такучева – общ. Стрелча, Зоя Чочкова- общ. Лесичово

Нестопански сектор: Гинка Томева – общ. Панагюрище, Мария Нягулова – общ. Стрелча,  Илинка Митова-общ. Лесичово.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn