Набират лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти

Със заповед № ОХ-547/19.07.2016г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурси.

Конкурсите ще се проведат по документи при спазване на изискванията на ЗРВСРБ, ППЗРВСРБ и МЗ № ОХ-547/19.07.2016г.
Кандидатите за участие в конкурсите трябва да отговарят на следните изисквания:

Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство.

Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв.

Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

Да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв.

Да не са в служебни или трудови взаимоотношения с Министерството на отбраната, както и отсрочени от повикване във Въоръжените сили при мобилизация.

Кандидатите могат да заявят до три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования, но от една структура (Съвместно командване на силите, Военноморски сили и Централно военно окръжие).

Срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв – до 14.09.2016г., включително.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да подадат заявление до началника на съответното военно окръжие по постоянен адрес, с приложени към него:

Автобиография.

Заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация.

Декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж (ако има такъв).

Етапна епикриза от личния лекар и личния амбулаторен картон.

Документ от психо-диспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве.

Свидетелство за съдимост.

Декларация, че няма друго гражданство освен българско.

Служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу кандидата няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка или копие от военна книжка (за тези, които притежават).

Декларация, че желае да бъде приет на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното в резерва (ако имат такова).
11.  Други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват.

Срокът на договор за служба в доброволният резерв да е не по-дълъг от 5 години и да не надвишава пределната възраст на кандидата за служба в доброволния резерв.

Срок за провеждане на конкурсите – до 14.10.2016г.

За повече информация:

–       Военно окръжие ІІ степен – Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул.“Втори януари“ №10;

–       Офис за водене на военен отчет в Община Панагюрище, гр. Панагюрище, п.к.4500, пл. „20-ти април“ №13, ет.2, стая №214.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn