Над една четвърт от българските младежи спортуват

Над една четвърт от българските младежи спортуват, като 52% от тях са във възрастовата група 15-19 години. Това сочи одобреният от кабинета Годишен доклад за младежта за 2014 година. Документът представя информация за социално-икономическото положение на младежите и предприетите мерки за тяхното развитие от страна на държавните институции и местните власти. Информацията покрива деветте основни приоритетни области в Националната стратегия за младежта (2014-2020) и отчита изпълнението и напредъка съобразно 21 ключови индикатора, част от които са заетостта и безработицата при младите хора, напусналите образователната система, професионалното ориентиране и реализация, младите хора в малките населени места и селските райони и др.
Положителна тенденция е регистрирана по отношение на намаляване на младежката безработица, която е в синхрон с активния процес на прилагане на мерки и политики от страна на институциите. Коефициентът на безработица за младежите от 15 до 29 години е 17,7%, което е с 4,1 процентни пункта по-ниско спрямо 2013 година.
През отчетния период е нараснал броят на социалните услуги в общността, в това число и на тези, които осъществяват и дейности, насочени към подкрепа на младежи, а също така и размерът на отделените за целта финансови средства. В края на 2014г. общият брой на социалните услуги в общността е 841, с капацитет 18 933 места. В сравнение с 2013 година, броят на услугите се е увеличил с 60, а капацитетът с 1 090 места.
Негативни тенденции се отчитат във връзка с гражданската активност сред младите, както и незаинтересованост от политика. Около 2% от младите хора членуват в младежка или хуманитарна организация, или синдикат. Също толкова са част от политическа партия, а малко над 1% участват в „друга“ неполитическа организация.

Едва 28% от младите категорично заявяват, че ще гласуват на предстоящите избори. Наблюдава се висок процент на декларирано недоверие в държавната и общинската администрация и антидемократични настроения сред българската младеж. Това дефинира необходимостта отговорните институции да предприемат структурирани и целенасочени действия за ефективното включване на младите хора в процеса на вземане на решения и повишаване на доверието им в институциите.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn