Намаляване броя на пожарите през 2018 г. спрямо предходната, отчетоха на заседанието на Областния щаб за защита при бедствия

Планово заседание на Областния щаб за защита при бедствия проведе днес Областният управител на Пазарджик Стефан Мирев. Директорите на РДПБЗН Пазарджик Иван Панайотов и РДГ Пазарджик Ангел Кузманов, представиха анализ на възникналите пожари в полския и горски фонд на областта за 2018 г. По време на заседанието бяха докладвани предприетите превантивни мерки за предотвратяването на пожарите и тяхното своевременно ликвидиране.

За периода 01.01.2018 г до 31.12.2018 г екипите на РДПБЗН са реагирали общо на 2004 произшествия, което е по-малко със 162 броя от предходната 2017 г. Броят на произшествията е по-малък и от предходните 2016 и 2015 години. Интензивността на произшествията е 5.49 на денонощие.

Пожарите за 2018 година са 1409 броя, като за сравнение през 2017 година са 1540 броя, през 2016 година са били 1781 броя, а през 2015 г са били 1194 броя.

За летния сезон от 01.05.2018 г. до 31.10.2018 г., на територията на област Пазарджик са възникнали 775 броя пожари, а за същия период на 2017 година са били 811 пожара. За същия период в отрасъл горско стопанство са възникнали 8 пожара, за сравнение през 2017 г. са 16 пожара. Засегнати са 29 дка широколистни гори, 5.25 дка иглолистни гори и 46 дка лесонепригодни площи. В предвид на това, че 57% от територията на областта е заета от горски площи, рискът за мащабни горски пожари със значителни екологични и материални щети е напълно реален. Застрашени са всички населени места и обекти в близост до горски масиви, като опасността е най-висока при близост с иглолистните и смесените гори. Рискови са масивите в Рило-Родопската част на областта и в района на Средна гора. Критични са местата, при които горските масиви граничат с житни посеви или с пасища и необработваеми площи.

Причините, които могат да се посочат за възникването на пожарите са следните:

 1. Небрежност и непредпазливост при боравене с открит огън. Тук могат да се посочат няколко съпътстващи фактора:
 • Пастирите, които унищожават сухата тревна растителност за осигуряване на зелена паша за животните;
 • Масово пребиваващите в горския фонд граждани, добиващи гъби, билки и други;
 • Туристи и летуващи в необособените за лагеруване територии;
 • Ползвателите на сгради и територии в горския фонд;
 • Паленето на стърнища.
 • Неконтролирано запалване на битови отпадъци.
 1. Изхвърляне на незагасени цигари и кибритени клечки в близост до горски и житни масиви.
 2. Умишлени човешки действия.
 3. Късо съединение или аварии в електрически далекопроводи, минаващи над и в близост до горски и житни масиви.
 4. Технически неизправности на машини- локомотиви, комбайни, строителни машини и други.
 5. Природни явления (мълнии).

Мерките, които могат да се приложат за намаляване и ограничаване на пожарите в горски и полски фонд са:

 1. Изпълнение в пълна степен на минерализованите ивици от ползвателите на сгради и постройки или прилежащите им зони в горския фонд.
 2. Почистване на сервитутните ивици на пътните, железопътните трасета и далекопроводите.
 3. Упражняване на стриктен контрол от страна на служителите упражняващи ДПК, охранителна полиция и горска стража върху пастирите, граждани добиващи гъби, билки и други, туристи и летуващи в необособените за лагеруване територии.
 4. Ангажиране на органите за местно самоуправление по ускоряването на процеса по оборудването на доброволните формирования с технически средства и използването им.
 5. Широка обществена разгласа чрез средствата за масово осведомяване и местната власт на мерките за недопускане на пожари в горския фонд.
 6. Възстановяване на разрушената горска инфраструктура и прилагане на лесоустройствени мероприятия от собствениците на гори.
 7. Ограничаване на извършването на огневи работи в близост до горски и житни масиви.
 8. Ръководителите на предприятия и фирми да осигуряват техническата изправност на строителни машини, комбайни, локомотиви, вагони и друга техника.
 9. Завишаване на административно – наказателната дейност на контролните органи.
 10. Осигуряване на достатъчен брой пожаронаблюдатели към горските стопанства.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn