Намалява броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2015 г. в сравнение с 2014 г.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2015 г. е 27 787, като в сравнение с 2014 г. намалява с 12.8%. Това сочи статистика на Национален статистически институт (НСИ). През 2015 г. са приключили делата за 31 511 извършени престъпления. Делата за 14 296 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 12 127 – с условно осъждане, за 832 – с оправдаване, за 65 – с прекратяване, и за 4 191 – с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 26 423 извършени престъпления, което е с 8.5% по-малко в сравнение с 2014 година. От всички престъпления, завършили с осъждане, 10 624, или 40.2%, са извършени през 2015 г., 7 458 (28.2%) – през предходната 2014 г., а 8 341 (31.6%) – в предишни години.
През 2015 г. обвиняеми са били 32 985 лица, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 14 567 лица, или 44.2% от общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 13 220 (40.1%) лица;
• освободени от наказателна отговорност са 4 298 (13.0%) лица;
• оправдани са 820 обвиняеми лица (2.5%);
• на 80 лица делата са прекратени (0.2%).
Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 1 243, или 4.5% от всички осъдени.

Разпределението на осъдените през 2015 г. лица по пол и възраст е следното:
• Броят на осъдените мъже е 25 446, или 91.6% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група 30 – 39
години – 26.1% от общия брой на осъдените мъже.
• Осъдените жени са 2 341, като най-голям е делът им във възрастовата група 30 – 39 години – 28.5% от общия брой на осъдените жени.
Коефициентът на криминална активност на мъжете е 846 на 100 000 души от наказателноотговорните мъже, а на осъдените жени – 72 на 100 000 души от съответното население.
В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода. През 2015 г. те са 18 783, или 67.6% от общия брой на осъдените лица.
Наказанието „пробация“ е наложено на 7 884 лица (28.4% от всички осъдени), а „глоба“ – на 889 лица (3.2%). На „доживотен затвор без право на замяна“ са осъдени 2 лица.
Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn