Напредък в социален проект, насочен към хора с увреждания, отчитат от Община Панагюрище

Със  свое решение от 28 юни Общински съвет- Панагюрище упълномощи кмета на община Панагюрище да издаде записна заповед за обезпечаване на авансово плащане по проект BG05М9ОР001-2.002-0250 „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в община Панагюрище“. По същия проект Община Панагюрище сключи договор с Министерството на труда и социалната политика, управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.  Във връзка с това Община Панагюрище има право да поучи авансово плащане, чийто  размер не може да бъде по-голям от 20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта, който по абсолютна стойност  е 499 990 .18 лв. Респективно 20% в абсолютна стойност са 99 999.83 лв.

На заседанието на местния парламент заместник-кметът Галина Матанова информира общинските съветници за напредъка на социалния проект, изпълнението на който безусловно ще повиши възможностите за предоставяне на услуга на хора с увреждания и на хора над 65 години, които са в невъзможност за самообслужване в домашна среда. Дейностите по проекта надграждат създаденото звено към Домашен социален патронаж, което реализирахме по ОП „Развитие на човешките ресурси“ , схема „Помощ в дома”. В настоящия проект е предвидено услугите да се предоставят в рамките на 18 месеца и да обхванат 75 лица с увреждания и техните семейства и лица над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване. Ще бъдат подбрани 67 лица, които ще предоставят ежедневна грижа на потребителите  от целевите групи в домашна среда на длъжностите личен асистент , домашен помощник и социален асистент. Изпълнението на проекта беше стартирано на 1 май 2016 година и той ще се реализира цялостно в период от 21 месеца – 1 февруари 2018 година. Вече е избран екипът за организация и управление на проекта, който се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Подписани са договорите на екипа. През месец юни е проведена процедура за подбор на екипа от звеното за помощ в домашна среда в община Панагюрище, който е изграден от социален работник, психолог, рехабилитатор и медицинска сестра.

Избрана е чрез проведена процедура съгласно Закона за обществените поръчки фирма, която ще предостави обучение на персонала , предоставящ почасовите услуги. Избрана е и фирма за разработване на методология за дейността на предоставяните  почасови услуги в домашна среда. Предстои през месец юли да бъде извършен подбор и класиране на всички потребители и на екипа за предоставяне на услуги в домашна среда, за които в момента се набират заявления. Планира се провеждането на въвеждащо обучение, съгласно сключения договор. В процес на подготвяне е документацията за избор на изпълнител съгласно Закона за обществените поръчки по дейност 9 „Информиране и публичност на проекта”. „Към настоящия момент проектът се изпълнява в нужния график”, заяви заместник-кметът Матанова.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn