Наредбата за приобщаващото образование ще важи и за децата, които не са обхванати в обучение от разстояние

Правителството прие промени в Наредбата за приобщаващото образование, които ще позволят в допълнително обучение да бъдат включени и ученици, които по време на извънредното положение не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или частично са се обучавали с учебни материали на хартиен носител. Промените ще осигурят и възможност на децата в детските градини, които не владеят български език, да се включат в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през неучебното време с обща продължителност до 40 астрономически часа.

Допълнителното обучение на учениците ще се провежда индивидуално или в групи с до 10 ученици, с обща продължителност до 120 учебни часа. То ще се осъществява доколкото е възможно присъствено, за което училището ще създаде организация за стриктно спазване на предписаните противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването, като няма да се допуска струпване на ученици и учители.

Тези мерки ще се реализират до края учебната 2019-2020 година, вкл. по време на лятната ваканция. Промените ще осигурят възможност на учениците да усвоят учебното съдържание за съответния клас за учебната 2019-2020 година и да се предотврати възникването на обучителни затруднения, които често са причина за отпадане на ученици от училище, а на децата в детските градини, за които българския език не е майчин — да се включат в обучение чрез допълнителни модули, за да овладеят българския език.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn