Населението на област Пазарджик е 251 300 души към края на 2020г. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете

Към 31 декември 2020 г. населението на област Пазарджик е 251 300 души, което представлява 3.6% от населението на България и нарежда областта на 7-мо място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград, съобщават от Отдел „Статистически изследвания-Пазарджик“. В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 1 476 души, или с 0.6% (за 2019 г. е било 252 776).

 Население в област Пазарджик към 31.12. 2020г. по години и пол 

Години Общо Мъже Жени
2018 255 479 125 103 130 376
2019 252 776 123 715 129 061
2020 251 300 122 821 128 479

Мъжете са 122 821 (48.9%), а жените 128 479 (51.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 046 жени. Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 52 974, или 21.1% от населението в областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.9%, а на мъжете – 17.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях. В регионален аспект делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (30.0%), Габрово (29.1%) и Кюстендил (27.7%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 17.7%, и Варна – 19.4%.

Към 31.12.2020 г. децата до 15 години са 38 032, или 15.1% от общия брой на населението в област Пазарджик. За страната този показател е 14.4%. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 18.5%, и Бургас – 15.5% от населението на областта. Общо в седемнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян – 11.5%, и Габрово – 11.6%.
Към 31.12.2020 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Пазарджик е 56.8%. За сравнение, през 2019 г. този коефициент е бил 56.2%.
Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 56.4%, отколкото в селата – 57.4%. Във всички области на страната този показател е над 50.0% с изключение на София (столица) – 48.5%, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин – 72.1%, Габрово – 68.8%, и Ловеч – 68.2%.
Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която за област Пазарджик през 2020 година е 43.9 г., като при мъжете е 42.0 г., а при жените – 45.7 г.
Процесът на остаряване в област Пазарджик се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е с 0.9 години по-висока в сравнение с тази в градовете. В селата средната възраст на населението е 44.5 години, а в градовете – 43.6 години.
Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2020 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месеца за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. е 149 460 души или 59.5% от населението за област Пазарджик, като мъжете са 79 513, а жените – 69 947. Броят на трудоспособното население намалява с 1 047 души, или с 0.7% през 2020 г. спрямо предходната година. Към края на 2020 г. в над трудоспособна възраст са 61 222 души, или 24.3%, а под трудоспособна възраст – 40 618 души, или 16.2% от населението на областта.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn