Насърчават равнопоставеността на жените и мъжете със стратегия

Правителството прие Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 година. Основната цел на документа е да допринесе за постигането на фактическа равнопоставеност между половете в България чрез прилагане на единна, последователна и устойчива държавна политика. Стратегията има рамков характер и задава насоките за действия в пет приоритетни области: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите; насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения; борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите; преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма.

Стратегията е съотносима както с националното законодателство, така и със стратегически документи и програми, които имат отношение към равнопоставеността на жените и мъжете. Тя кореспондира и с международни документи в областта на равнопоставеността на половете, недискриминацията и правата на човека, към които България се е присъединила и има ангажименти за тяхното прилагане. Разработването на Стратегията е и в изпълнение на отключващите условия за използване на средствата от Европейския съюз.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn