На първото си заседание за 2023 г. се събира днес Общински съвет-Панагюрище. Вижте дневния ред

Днес, 31 януари, от 16:00 часа Общински съвет-Панагюрище ще проведе първото си заседание за 2023 година.

Ето и дневния ред:

  1. Одобряване на Разчет на капиталовите разходи на Община Панагюрище за 2023 година.

  1. Вземане на решение по дневния ред на Общото събрание на Спорт Инвест-Панагюрище” ООД за увеличаване капитала на дружеството.

  1. Определяне размера на концесионното възнаграждение за 2023 г. по Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище.

  1. Приемане Отчет за изпълнение на общинския план за младежта за 2022 година.

  1. Приемане на Общински план за младежта за 2023 година

  1. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) с възложител „ФАЙЪР“ ООД.

  1. Даване предварително съгласие за провеждане на процедура за утвърждаване на трасе за транспортен достъп.

8. Разпореждане с общинско имущество.

8.1. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на  Петър Радов Каменски.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn