Нова наредба регламентира държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“

Министерският съвет прие Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“. Основание за изготвянето й е Законът за училищното и предучилищното образование, а разпоредбите й влизат в сила от учебната 2017/18 година. Наредбата има за цел да осигури оптимален брой часове за теоретична и практическа подготовка на студентите, които се обучават за придобиване на професионална квалификация „учител“. По силата на новия закон тази квалификация се придобива по два начина:

– в системата на висшето образование, едновременно с обучението за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и съответната й професионална квалификация и се удостоверява с дипломата за висше образование;

– след придобито висше образование чрез обучение и полагане на държавен изпит и се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Обучението за придобиване на професионална квалификация „учител“ ще продължи да се провежда в редовна и задочна форма, каквато е практиката в момента, но е предложено да се организира и в дистанционна форма, която е търсена от лица, които заемат длъжността „учител“, но нямат изискуемата квалификация. Досега държавното изискване за придобиване на професионална квалификация „учител“ включва образователния минимум от 390 часа за теоретична и практическа подготовка при редовно обучение и 40 на сто от тях при задочно обучение, което е крайно недостатъчно. Настоящата Наредба осигурява придобиване на професионална квалификация „учител“ при общо 555 часа теоретична и практическа подготовка в редовна форма на обучение и 50 на сто от часовете в задочна форма.

Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. С Наредбата се предлага обучаващите се задължително да изучават една факултативна дисциплина с хорариум от 15 академични часа. Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Увеличението на часовете на задължителните дисциплини е продиктувано от необходимостта от допълнителни знания по психология и умения за справяне с конфликти, превенция на насилието и агресията, на различните форми на зависимост, осигуряване на оптимален брой часове по дидактика. Увеличени са часовете за прилагането на ИКТ в обучението и работа в дигитална среда.

За пръв път е включено „приобщаващо образование“ (обучение за придобиване на знания и умения за работа с деца и ученици със специални образователни потребности или от уязвими общности, за работа в мултикултурна среда и др.) като учебна дисциплина с минималния хорариум от 15 часа.

В обучението се осигурява възможност за избор на интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини, свързани с професионално-педагогическата реализация на учителите и научната област, която преподават.

С Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ се увеличават и часовете за практическата подготовка от 150 на 180 академични часа. Като цяло, Наредбата предлага балансирано разпределение на академичните часове, което е в отговор на държавната политика да определя като приоритетни направленията от област на висше образование „Педагогически науки“ и политиката на МОН, че първоначалната подготовка на учителите е един от факторите за насочването на млади хора към професията и за задържането им в системата на образованието.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn