Нови възможности за еврофинансиране бяха представени на информационна среща в Панагюрище

Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик проведе информационна среща в Панагюрище, на която беше представена Информационна система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН2020) и възможностите за финансиране по програмите през 2016 г.

Събитието се проведе днес в Заседателната зала на Община Панагюрище и имаше за цел да се представят на широката общественост Ръководство за подаване на проектни предложения чрез ИСУН 2020, както и възможностите по програмите през 2016 г.

ИСУН 2020 обслужва всички административни структури, участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на средствата от Структурните фондове на ЕС независимо от тяхното местоположение на територията на Република България.  ИСУН 2020 работи от май 2015 г. като до момента електронно са подадени близо 8000 проектни предложения. Системата предлага денонощен режим на работа. Чрез нея могат да кандидатстват за европейско финансиране потенциалните бенефициенти по всички оперативни програми, както и по Програмата за морско дело и рибарство и Оперативна програма за храни и материално подпомагане. ИСУН позволява изцяло електронно кандидатстване и отчитане на проектите, спомага за опростяване на процесите по управление на средствата от ЕС и подобрява прозрачността.

DSC09633Представени бяха възможностите за финансиране на проекти от Европейски структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/ през 2016 година по ОП за храни и /или основно материално подпомагане – Осигуряване на топъл обяд 2016, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 – Ограмотяване на възрастни, ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 – Добри и безопасни условия на труд, Социално – икономическа интеграция на уязвими групи, Активно включване, Развитие на социалното предприемачество, Обучение за заети лица, Специфични обучения за заети лица, ОП „Околна среда” 2014-2020 , ОП „Региони в растеж” 2014-2020, ОП „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 , Програма за развитие на селските райони 2014-2020 , подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти” и , подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn