Нови изисквания за регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“

 Министерският съвет утвърди промени в наредбите за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“. Промените са в отговор на предложение от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). С изменението се въвежда условие в дипломата за виеше образование да се посочва името на професионалното направление, в което е осъществено обучението, съгласно Класификатора на областите на виеше образование и професионалните направления. Това ще гарантира съответствие на провежданото обучение с нормативните изисквания и ще облекчи процедурите по признаване на проектантска правоспособност на инженерите в инвестиционното проектиране.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn