Нов подход за насърчаване активността на младите хора в община Панагюрище

Община Панагюрище, ресор „Хуманитарни дейности“, предлага нова форма на организация и насърчаване на инициативността и новаторството на младите хора чрез финансиране на проекти за младежта на територията на община Панагюрище. За целта е разработен и публикуван проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта.

„С включването на младежите в конкретни дейности – проекти и целенасочени тематични кампании за всяка една сфера на обществения живот целим да мотивираме социалната им ангажираност и предприемчив дух, както и да засилим чувството на принадлежност към родния край“, каза ресорният заместник – кмет Галина Матанова.

Отчитайки ролята, която младежката общност формира в обществения живот, както и материалните и нематериални ресурси на община Панагюрище, подкрепата и задържането на младите хора в родния ни край са значим фактор при формиране на местните политиките в средносрочен и дългосрочен план.

Проектът на Наредбата определя условията, редът и критериите за отпускане и разпределение на финансови средства от Община Панагюрище за финансово подпомагане на младежки дейности, инициативи, изложени в проектни предложения.

Целите, които се поставят с разработения проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта са:

– Формиране на общинска политика за трайна интерактивна връзка и диалогичен информационен поток от и към младите хора в общината;

– Създаване на ясни и точни параметри за публично и справедливо финансиране при разпределянето на обществени средства от общинския бюджет – функция „Образование“, дейност  „Други дейности за младежта“ за подпомагане на младежки проекти в община Панагюрище;

– Насърчаване на младежкото доброволчество, като най-силно разпознатата страна от младежката политика в общината,  като активна възможност за личностно развитие, мобилност, учене, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание;

– Подпомагане на личностното, общественото и кариерното развитие на младите хора;

– Подкрепа на неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на младите хора за приобщаването им към ценностите на обществото;

– Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора в община Панагюрище чрез форми за култура, изкуство и неформално обучение.

Средствата за прилагането на Наредбата са от бюджета на Община Панагюрище за 2017 година, функция „Образование“, дейност „Други дейности за младежта“.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта са:

– Партньорство и сътрудничество с младежки структури и организации на територията на община Панагюрище;

– По-голяма активност на младите хора за предложения на проекти за финансиране на техните дейности и реализиране на идеи;

– По-голяма ангажираност на младите хора за развитието на община Панагюрище;

– Реализация на младите хора в родния край.

Проектът на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта е публикуван на интернет страницата на Община Панагюрище в раздел Община Панагюрище/Проекти на нормативни актове.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: obstina@abv.bg или подавани в писмен вид в Център за административно обслужване – град Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13, Община Панагюрище.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn