Няма изгаряне на отпадъци от „Екотроника” – Панагюрище. Установени са обаче редица нарушения, заплашват ги глоби от 22 000 лв. до 106 000 лв.

Сигнал от кмета на община Панагюрище от 14 август за замърсяване в района на Индустриален парк „Оптикоелектрон” наложи проверка на място, извършена съвместно с представители на Общината. Установени са сериозни нарушения на екологичното законодателство на площадка, намираща се на територията на индустриалния парк и отдадена под наем на „Екотроника” ЕООД, съобщи videlinabg.com.

Изгаряне на отпадъци не е установено. Не е монтирана обаче цялостна инсталация за третиране на отпадъци, а само на част от съоръженията, тествани за постигане на необходимата технологична температура чрез използване на въглища. За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 6 предписания, пет от които със срок 30 август и едно със срок 12 септември 2017 г.

Същият ден е извършена проверка и на обект, намиращ се в местността „Полето” в Панагюрище. Там е установено нерегламентирано съхранение на отпадъци и химични вещества и смеси, чиито притежател е „Екотроника” ЕООД.

На 24 август експерти от РИОСВ – Пазарджик, пломбираха монтираните съоръжения, намиращи се на площадката на Индустриален парк „Оптикоелектрон”, за да не се допускат тестове преди окончателното монтиране на цялата инсталация, вкл. пречиствателните съоръжения. На 1 септември директорът на РИОСВ – Пазарджик, е изпратил покана до управителя на „Екотроника” ЕООД за съставяне на актове за установените административни нарушения.

На 5 септември е извършен контрол за изпълнение на дадените предписания със срок 30 август, съвместно с представител на РДВР–Пазарджик. При проверката е установено, че пломбите са на поставените места и целостта им не е нарушена, но указаните предписания не са изпълнени. За почистване на двата обекта и премахването на отпадъците и химичните вещества и смеси са дадени предписания със срок 12 септември.

За площадката на територията на индустриален парк „Оптикоелектрон”, на „Екотроника” ЕООД с Решение № 07-ДО-353-00/08.12.2016 г. е издадено разрешение за дейности по съхранение и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и отработени катализатори. Разрешените дейности не включват изгаряне на отпадъци. С Решение № 07-ДО-353-01/15.05.2017 г. служебно са заличени дейностите с ИУЕЕО. За обекта в местността „Полето” в Панагюрище, от РИОСВ – Пазарджик, не са издавани никакви разрешения. Разрешението за дейности с отпадъци се издава и изисква преди въвеждане на обекта в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

При извършените проверки от „Екотроника” ЕООД са изискани, но не са представени строителни документи (одобрени проекти, разрешения за строеж и т.н.). На 5 септември по компетентност е информиран кметът на община Панагюрище за предприемане на действия съгласно правомощията му по ЗУТ.

За констатираните до момента нарушения на Закона за управление на отпадъци и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси ще бъдат съставени 5 акта за установяване на административни нарушения за:

– Неизпълнение на условия в разрешителното за дейности с отпадъци (констатирани са отпадъци, които не са включени в издаденото разрешение и не са предприети мерки за почистване на площадката от отпадъците с ИУЕЕО и компоненти от него) – санкция от 7000 до 20 000 лв., съгласно чл.136, ал.2, т.4;

– Неводене на отчетност по отпадъците – санкция от 2000 до 6000 лв., съгласно чл.135(1), т. 1;

– Нерегламентирано третиране на отпадъци на 2-ри обект – санкция от 7000 до 20 000 лв., съгласно чл.136, ал.2,т.3.

– Неизпълнение на дадените предписания със срок 30.08.2017 г. – санкция от 5000 до 20 000 лв., съгласно чл. 156, ал. 1

– Нарушение на изискванията за съхранение на химични вещества по чл.35, ал.1 т.6 от закона – санкция от 1000 до 40 000 лв., съгл. чл.35, ал.3 т.3.

РИОСВ–Пазарджик ще продължи контрола върху дадените предписания със срок 12 септември 2017 г. и на последващата дейност, извършвана от „Екотроника” ЕООД.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn