Обекти в Бъта и Панагюрски колонии да се включат в проектните предложения на Община Панагюрище

Искат кметовете на двете села

Кметовете на Бъта и Панагюрски колонии са входирали общо предложение до кмета на община Панагюрище и председателя на Общински съвет. То касае включването на няколко обекта от двете населени места в проектните предложения по НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г., по която Община Панагюрище има право да кандидатства.

Предложението на кметове на двете населени места – Георги Александров и Петко Стоев, е в проектните предложения на Община Панагюрище да намерят място и благоустрояване на улица „Ливадите” в село Бъта, както и благоустрояване на паркови алеи и на улица „Вергил Димов” в Панагюрски колонии.

С НАРЕДБА № 12 от 25 юли 2016 г.  се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Подмярката има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. Финансовата помощ, предоставяна по тази наредба, е безвъзмездна и се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност, пропорционалност и прозрачност.
Община Панагюрище вече оповести, че подготвя две проектни предложения за кандидатстване по Наредбата –  за реконструкция на улица „Спас Карабойчев“ в село Попинци и ремонт на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий-1912“  в село Оборище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn