Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията /ОСППК/ в област Пазарджик проведе първото си заседание за 2019 година

Председателят на ОСППК зам.-областният управител Йордан Кожухаров запозна членовете на Съвета с резултатите от проведено сред териториалните звена допитване относно рисковете за обществения ред и сигурност. Допитването бе проведено чрез попълване на въпросник по проект „Превенция на корупцията като елемент от националната сигурност в контекста на предстоящо влизане на Република България в Шенген“, изпълняван от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Обобщените резултати ще бъдат и представени в КПКОНПИ.

В изпълнение на План за изпълнение на мерките по Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015-2020 г.), с оглед предстоящите през 2019 година избори за представители на Република България в Европейския парламент и местните избори, се реши работата на ОСППК да бъде с фокус основно върху изпълнението на Приоритет 3: Противодействие на политическата корупция с акцент върху „изборната корупция“ и Приоритет 6: Създаване на среда на обществена нетърпимост към корупцията от Плана.

В утвърдения план за дейността на Съвета през 2019 г. са предвидени следните дейности:

  • Провеждане на Комуникационна антикорупционна кампания за противодействие срещу контролирания и купения вот. ОСППК реши, със съдействието на общините от областта и органите на МВР, да се проведат антикорупционни обучения на избиратели-ученици, които за първи път ще упражнят правото си на вот в избора за представители на Република България в Европейски парламента и на местните избори през 2019 година.
  • Участие в публичната част на процедури за възлагане на обществени поръчки чрез търгове и конкурси, организирани от общините на територията на област Пазарджик, както и на шестмесечни и годишни информации за постъпили сигнали за корупция до териториалните звена на изпълнителната власт и кметове на общини. Предвижда се организиране и провеждане на антикорупционни обучения, кръгли маси и форуми.
  • ОСППК реши на следващото си заседание да разгледа и утвърди статут и процедура за номиниране и присъждане на отличия за печатни и електронни регионални и местни медии и отделни журналисти, отразяващи теми, свързани с превенцията и противодействието на корупцията в област Пазарджик.

 

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn