Областният съвет по превенция и противодействие на корупцията отчете дейността си за 2016г.

Заместник областният управител Стефан Мирев председателства последното за годината заседание на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията. В съвета членуват представители на държавни институции, съд, прокуратура, съсловни организации, синдикати и неправителствени организации от област Пазарджик. На заседанието за член беше приет и новоизбраният обществен посредник на община Пазарджик Георги Шопов. Планове за превенция и противодействие на корупцията са представили пред съвета общо 17 държавни институции. В повечето от тях са въведени и приети марки за ограничаване на корупционните практики, определени са отговорни служители, гражданите могат да подават сигнали за корупция на ел. адрес и чрез тел. обаждане.

На определения горещ телефон 089 704 81 62 за подаване на сигнали за корупция, в областна администрация Пазарджик са постъпили два сигнала, за които са извършени проверки и е образувано административно производство. Единият сигнал е относно поставяне на преместваеми обекти /каравани/ в близост до яз. Широка поляна,  без надлежно издадено разрешение от директора на Държавното ловно стопанство и заплатена такса. Вторият сигнал е за бездействия на служител от Държавно горско стопанство, във връзка с добив и транспорт на дървесина от частна гора.

По данни на общинските администрации, за последните шест месеца на годината, сигнали за корупция по  законоустановения ред не са постъпвали. В две държавни институции са образувани административни производства по сигнали за корупция.

През 2017г., ще продължат добрите практики за участие на упълномощен член от Областния съвет по превенция и противодействие на корупцията в публичната част на търгове и конкурси, възлагани по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Също участие в публичната част на търгове и конкурси, организирани от общините на територията на област Пазарджик. Съветът предвижда организиране и провеждане на антикорупционни обучения, кръгли маси и форуми в контекста на измененията и допълненията на антикорупционното законодателство.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn