Областният щаб за защита при бедствия и аварии проведе планово заседание

Предприемането на превантивни мерки за защита от вредното въздействие на водите и недопускането на бедствени ситуации през пролетното пълноводие бе акцент в днешното планово заседание на Областния щаб за защита при бедствия и аварии.

Представители на институции докладваха за извършените проверки на язовири, реки, речни легла и корита съгласно заповед на областния управител от 04.03.2022 г.

По данни на Националната електрическа компания чрез Предприятие „Язовири и каскади” стопанисва следните големи язовири: Батак, Белмекен, Чаира, Голям Беглик, Беглика, Тошков чарк, Широка поляна. Техническото и експлоатационно състояние е добро и ежедневно се следят водните обеми в тях. Регулярното изпускане на води се извършва след уведомяване на населените места разположени под язовирните стени и с разрешение на Басейовите дирекции Източнобеломорски район и Западнобеломорски район и РДПБЗН Пазарджик. Извършва се ежедневно измерване на водното ниво на всички водохранилища и се поддържат съответните безопасни обеми. Напоителни системи – клон Тополница стопанисват язовирите: Тополница, Малка Мътница и Виноградец. Контролните обеми, определени от МОСВ се наблюдават и поддържат ежедневно. Извършена е проверка на участъците от защитните диги и е осигурена проводимостта на реките, стопанисвани от дружеството.

Общият брой на язовирите в област Пазарджик е 99, 60 от тях са общинска собственост, като с най-много язовири са община Панагюрище – 21 бр., община Стрелча – 13 бр. и община Пазарджик – 12 бр. Аварийните планове на микроязовирите общинска собственост са изработени по Приложение №2 към чл.57, ал.2 от Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние. Осигурено е наблюдение на язовирите общинска собственост. Поддържа се постоянен контакт със собствениците и наемателите на язовири, получава се своевременна информация за състоянието на водните обекти. След извършените проверки на места са констатирани наличие на дървесна и храстовидна растителност по откосите на язовирните стени и ерозия на водния откос. На собствениците на тези съоръжения са дадени предписания за отстраняването им.

Областна администрация Пазарджик има разработена програма за планово почистване на реките извън границите на урбанизираните територии със срок за изпълнение до 2026 г. Програмата включва 25 обособени позиции на територията на всички общини. В момента се извършва почистване на участъци от река Мътница и река Стара река През тази година е планирано и почистване на участъци от реките Доспатска, Яденица и Тополница.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn