ОбС да даде съгласие 17 общински язовира да бъдат прехвърлени на държавата, предлага градоначалникът

Общинският съвет на Панагюрище да даде съгласие Общината да прехвърли на държавата безвъзмездно имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – язовири. Това предлага в писмо до местния парламент градоначалникът Белишки във връзка с промяна в Закона за водите. Да бъде допълнено решение 594 от 27.09.2018 г. на общински съвет-Панагюрище. Кметът на Общината трябва да внесе в Министерство на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на имотите – 17 язовира, посочени в Приложение към предложението.

Разположението на водните обекти на територията на общината е както следва: 7 в землището на гр.Панагюрище, по 2 в землището на селата Бъта, Левски, Елшица и Оборище, и по 1 в в землището на селата Баня и Попинци.

В публикувания на 03.07.2018 г. в Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на Закона за водите /ЗИДЗВ/, параграф 33, е записано: „В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон кметовете на общини внасят в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовирите при наличие на взето решение от съответния Общински съвет за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата”.

Като собственик на язовири Община Панагюрище е длъжна да поддържа язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние. Видовете дейности по поддръжката и ремонта на язовирите се предписват от органите на Държавна агенция за метеорологичен и технически надзор (ДАМТН), в съответствие с изискванията на Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и контрол за техническото им състояние.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn