Обществена поръчка за “Извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и осъществяване на строителен надзор”

Община Панагюрище обяви обществената поръчка, обхващаща изпълнение на дейности, свързани с изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни работни проекти и упражняване на строителен надзор на обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” от Инвестиционната програма на Община Панагюрище. Дейности предвидени за изпълнение по двете обособени позиции са:

  • извършване и оценяване на съответствието на инвестиционни работни проекти изготвени съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за прилагането му;
  • осъществяване на строителен надзор, при спазване на относимото законодателство.

Обектите на интервенция по обособена позиция 1 са тези на ДГ„Първи юни”, ДГ„Райна Княгиня”, ДГ„Райна Княгиня” – филиал, ДГ„Пролет” и ДГ„Звънче”.
Ще бъдат изготвени за всеки обект по отделно оценка за съответствието на инвестиционния работен проект с основните изисквания към строежите и оценка за съответствие по 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на инвестиционните проекти съгласно чл. 142, ал.11 от ЗУТ.

Обектите на интервенция по обособената позиция са 3 броя прилежащи площи към ОУ „20-ти април”, към СУ „Нешо Бончев” и към ОУ „Марин Дринов”.
Ще бъдат изготвени за всеки обект по отделно оценка за съответствието на инвестиционния работен проект с основните изисквания към строежите.

Общата прогнозната стойност на обществената поръчка е 115 000 лева без ДДС.

Оферти или заявления за участие ще се приемат до 20 февруари в Общинска администрация -Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn