Обществени съвети от родители във всяка детска градина и училище

Към всяка детска градина и всяко училище ще има Обществен съвет. Целта е създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности. Това реши парламентът с приемане на текстове от Законопроекта за предучилищното и училищното образование на второ четене.
Обществените съвети ще са органи за подпомагане и граждански контрол. Те ще одобряват стратегията за развитие на детската градина или училището и ще приемат ежегодния отчет на директора за изпълнението й. Ще могат да участват в работата на Педагогическия съвет при обсъждане на избора на ученически униформи. Ще имат право да предлагат политики и мерки за подобряване на качеството на образователния процес, да дават становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му, да съгласуват училищния учебен план, да участват с представители в комисиите за атестиране на директорите.
Съставът на всеки съвет трябва да е от нечетен брой членове и ще включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция.
Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети ще се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn