Община Панагюрище въведе нови правила при издаването на Карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Община Панагюрище актуализира реда и условията за издаване на Карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания.

С новата заповед се създаде възможност за разширяване обхвата на лицата, които могат да се възползват от предоставяната услуга, а именно:

1.  Хора с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50% и над 50%, удостоверено с експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, с постоянен и/или настоящ адрес в община Панагюрище.

2.  Хора с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50% и над 50%, удостоверено с експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, които не притежават автомобил. Картата за паркиране на хора с трайни увреждания ще е валидна само при присъствието на притежателя й, като водач на МПС или като пътник в него.

Заявление по образец се подава в Център за административно обслужване към Община Панагюрище, град Панагюрище, площад „20-ти април“ № 13.

Към заявлението – декларация лицата прилагат:

  • Документ за самоличност (удостоверение за раждане за деца ненавършили 14 години) – след справка се връща на лицето;
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – след вписване на номера и дата на издаване на експертното решение и срока на валидност в Регистъра на издадените карти, експертното решение се връща на лицето;
  • Актуална цветна снимка, паспортен формат, с размери 2,5 см. на 3,5 см. – 1 брой;
  • При необходимост, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за хората с увреждания,  актуално Разпореждане за отпускане/изменяне на пенсия от НОИ (при изтекъл срок на последното експертно решение);
  • Копие от документ, удостоверяващ настойничество или попечителство (ако е приложимо),  придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща;
  • Копие от нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от лицето с увреждания, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща;

За непълнолетните и малолетните лица с трайни увреждания, заявлението – декларация се подава от законния представител.

Картите се издават в срок от 14 работни дни, считано от датата на подаване на заявлението. Такса за услугата не се заплаща.

Издадените до момента карти, важат до датата на изтичане на срока им, при условията на настоящата заповед.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn