Община Панагюрище избира изпълнител за текущ ремонт по поддържане на улици и общинската пътна мрежа през 2017 година

Местната администрация обяви обществена поръчка с предмет “Текущ ремонт по поддържане на улици и общинска пътна мрежа /ОПМ/ в Община Панагюрище – 2017 г.” Поръчката обхваща: текущ ремонт по поддържане на улици в гр.Панагюрище и ОПМ и текущ ремонт на улици по кметства в общината, с.Поибрене, с.Оборище, с.Баня, с.Попинци, с.Левски, с.Елшица. Стойността на обявената поръчка е  475 000 лева без  ДДС. Срок за получаване на оферти или на заявления за участие е до 21 март 2017 година, включително.

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Регистрацията да отговаря на предмета на поръчката – втора група, минимум ІV-та категория. Това обстоятелство се доказва с декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентна професионална правоспособност.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn