Община Панагюрище издава запис на Заповед в полза на ДФ „Земеделие”

В Общински съвет-Панагюрище е постъпило искане от МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” за издаване на запис на Заповед от Община Панагюрище в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция. Необходимостта за издаването и е във връзка с обезпечаващо авансово плащане по договор № РД 50-193 от 29.11.2016 г., по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите  местно развитие”, на мярка 19 „Водено от общностите  местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Искането на местната инициативна група е разгледано от Постоянна комисия „Бюджет и икономика на общината”, която е приела предложението с 6 гласа „За” от 6 гласували. Предстои разглеждането му и от Постоянна комисия „Териториално и селищно устройство” към местния парламент и гласуването му в зала.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn