Община Панагюрище насърчава приемната грижа с нов проект

Община Панагюрище стартира изпълнението на проект „Приеми ме‘ 2015“. Проектът е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година. „Приеми ме‘ 2015“ допълва и надгражда приключващият в края на 2015 година проект „И аз имам семейство“.
Целта на проекта е да се усъвършенства и разшири обхвата на социалната услуга „Приемна грижа“ и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.
Основен акцент е предоставянето на социалната услуга на деца до 3¬ годишна възраст, както и „Специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци.
На 22 и 23 декември в сградата на Общинска администрация бе проведен конкурс за избор на Екип по приемна грижа. Със Заповед на Кмета на община Панагюрище са определени двамата социални работници за предоставяне на социалната услуга.
От месец януари 2016 година започва приемът на заявления на кандидати за приемни семейства.
Необходимите документи за кандидатстване за приемен родител са:
1. Заявление по образец.
2. Копие от документ за самоличност.
3. Документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права.
4. Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 32, т. 4 – 7 от Закона за закрила на детето.
5. Медицинско удостоверение, че не страдат от болестите по чл. 32, т. 8 от Закона за закрила на детето / които страдат от СПИН и болести по чл. 61, ал. 1 и чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за здравето/.
6. Документ, удостоверяващ, че кандидатите не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социалното подпомагане освен в случаите на кандидати за професионално приемно семейство.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
Назначените по проекта професионални приемни семейства ще получават трудово възнаграждение, определено в процент от минималната работна заплата за страната, съобразно броя на настанените при тях деца.
Приемен родител с едно дете ще получава 150% от минималната работна заплата, за две деца – 160% и за три деца съответно 170%. Освен тези средства приемният родител ще получава месечна издръжка за всяко дете, като за дете от 0 до 3 г. е 260 лв.; от 3 до 14 г. е 227,50 лв; за дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 260 лв., за дете с увреждане се определя добавка в размер на 78 лв.
Утвърдените и сега действащи в рамките на проект „И аз имам семейство“ приемни родители ще преминат към проект „Приеми ме‘ 2015“.
Информация за услугата може да бъде получена от назначените по проекта социални работници – Иван Пенчев и Петър Врагов.
За контакти: GSM: 0884483102; 0885660386 или в сградата на ЦДГ „Брезичка“ – етаж ІІ на улица „Делчо Спасов“.
Заявленията, заедно с придружаващите ги документи, се подават в Център за услуги и информация за гражданите /партер/ в сградата на Общинска администрация.
След обработка на заявленията ще стартира и процеса на оценка от Екипа по приемна грижа.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn