Община Панагюрище обяви конкурс за началник на отдел „Социални дейности и здравеопазване“

Община Панагюрище обяви конкурс за длъжността „Началник на отдел в община“отдел „Социални дейности и здравеопазване“ – 1 щатна бройка в Общинска администрация Панагюрище.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo – квалификационна степен – бакалавър;

1.3. Да притежават професионален опит – 4 години или да имат придобит минимален ранг III младши;

1.4. Изисквания и компетентности: управленска компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1.Познаване на нормативните актове в областта на социалната политика и здравеопазването.

2.2.Способност да взема решения, съобразно политиката на общината; етичност; лоялност; отговорност; коректност.

2.3.Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:

–       писмена разработка от допуснатите кандидати по управленска и социална тематика, свързана с конкретните задължения на длъжността;

–       интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС);

4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС – по образец;

4.3. Оригинал и копие на Диплома за завършена степен на висше образование „бакалавър“ или по-високо, или удостоверение от МОН за призната степен, в случай че лицето е завършило в чужбина;

4.4. Оригинал и копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит към датата на обявяване на конкурса или за придобития ранг като държавен служител;

4.5. Оригинал и копия на други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в 14-дневен срок (до 07.07.2017 г.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията и в местен ежедневник от 08:30 ч. до 17:30 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл.“20-ти април“ №13, ет.3, стая 314, гл. експерт  „Човешки ресурси”.

6. Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

7. Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.

8. На кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

9. С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

10. Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.

11.Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Информационния център във фоайето на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл.“20-ти април“ №13, както и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org.

12. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Заемащият длъжността подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите. Работи за успешното интегриране на малцинствата в обществото на базата на националните и европейски изисквания, с цел ефективно приобщаване на общината в европейските структури. Организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“. Организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни организации в областта на социалните дейности. Провежда общинската здравна политика на територията на общината.

13. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 460 – 1400 лева за I степен.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn