Община Панагюрище обяви конкурс за началник на образователния отдел

Община Панагюрище обяви конкурс за длъжността „Началник на отдел в община“ – отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ – 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище:

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
1.2. Образование – висше, минимална образователнo – квалификационна степен – бакалавър;
1.3. Да притежават професионален опит – 4 години или да имат придобит минимален ранг III младши;
1.4. Изисквания и компетентности: управленска компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност.
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
2.1. Познаване на нормативните актове в областта на образованието, културата, туризма, спорта, младежките дейности;
2.2. Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet.
3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез:
– тест;
– интервю.
4. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС);
4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС – по образец;
4.3. Оригинал и копие на Диплома за завършена степен на висше образование „бакалавър“ или по-високо, или удостоверение от МОН за призната степен, в случай че лицето е завършило в чужбина;
4.4. Оригинал и копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит към датата на обявяване на конкурса или за придобития ранг като държавен служител;
4.5. Оригинал и копия на други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.
5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в 11-дневен срок (до 26.06.2017 год.) от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, специализиран сайт за търсене на работа, интернет страницата на общината и в местен ежедневник, от 08.30 ч. до 17:30 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл.“20-ти април“ №13, ет.3, стая 314, гл. експерт „Човешки ресурси” в Общинска администрация – Панагюрище.
6. Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
7. Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.
8. На кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
9. С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
10. Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.
11.Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както  и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното  табло, намиращо се в Информационния център във фоайето на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл.“20-ти април“ №13, както и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org.
12. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Заемащият длъжността организира, координира и провежда дейностите  по прилагане на законовите уредби, свързани с образованието, културата,  туризма, спорта и младежките дейности. Провежда общинската политика на територията на общината в сферите на дейност за които отговаря. Работи за успешното реализиране и изпълнение на приетите стратегии, програми, проекти и др. на община Панагюрище. Осъществява ръководство и контрол върху работата на отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм” и отчита дейността му.
13. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 460 – 1400 лева за I степен.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn