Община Панагюрище обяви отново обществена поръчка, свързана с Център за работа с деца на улицата

Обществената поръчка за изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство на обект: „Център за работа с деца на улицата“, обявена от Община Панагюрище през юни, беше прекратена през септември, а като мотив беше посочено, че фирмите, подали оферти за участие, не отговарят на условията.  Община Панагюрище отново обяви обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство на обект: „Център за работа с деца на улицата“ – реконструкция и преустройство на сгради, с идентификатори – 55302.501.4945.1 и 55302.501.4945.2, ул. „Олга Брадистилова“, гр. Панагюрище, по процедура BG16RFOP001-1.039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“- Панагюрище, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“

Прогнозната стойност на поръчката  без ДДС е 608 000,00 лева.  Подаването на оферти ще продължи до 29 декември 2020.

Припомняме, че проектът на Община Панагюрище  „Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Панагюрище“ получи одобрение през август тази година. Проектното предложение има за цел да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за институционалната закрила и защита на деца от улицата. Основни ползватели на комплекса от услуги и грижи в Центъра ще са деца на улицата, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол. Изграденият Център за работа с деца на улицата ще спомогне за предотвратяване на ранното отпадане от училищната система, неглижирането на здравето и социалната изолация на деца и младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата. Оптимизацията и модернизацията на социалната инфраструктура ще допринесе за изграждане на сигурна и стабилна семейна среда, укрепване на взаимоотношенията между децата и родителите им и стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на децата, съобразно с възрастта и интересите им, което от своя страна ще повиши качеството на живот и ще съдейства за подобряване на човешкия капитал и пазара на труда в Панагюрище.

С  настоящата обществена поръчка ще се възложат дейности по изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обекта Планираните дейности са насочени към извършване на цялостна реконструкция и преустройство на сграда, състояща се от три блока, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрив, конструктивно укрепване, изпълнение на задължителните мерки по ВиК, електричество, отопление, вентилация и климатизация.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn