Община Панагюрище обяви подбор за длъжността „готвач“ в Детска млечна кухня към звено Домашен социален патронаж

ОБЩИНА – ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА подбор за назначаване на работник на трудов договор

по чл.68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (за заместване на отсъстващ работник)  на длъжността „готвач“ в Детска млечна кухня към звено Домашен социален патронаж – 1 брой

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Област на дейност: Предоставяне на услугата Детска млечна кухня, свързана с производство на кулинарна продукция за деца на възраст от 10 месеца до три години.

2. Информация за длъжността: Организира и координира работата в кухнята на Детска млечна кухня. Осигурява рационално хранене на децата като спазва рецептурните изисквания за технологията на приготвяне на храната. Спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките. Следи за ефективно използване и поддържане на оборудването и инвентара, както и за работата с техника, съоръженията и състоянието на посудата. Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място, съгласно санитарните изисквания и следи за санитарно-хигиенното състояние на помещенията и използваните техники и уреди. Спазва правилата за организация и охрана на труда в кухнята.

3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование или средно специално образование.

4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: средно специално образование с квалификация „готвач“ или средно образование с удостоверение (свидетелство) за професионално обучение – готвач.

5. Професионален опит: професионалният опит като готвач ще се счита за предимство.

6. Допълнителни изисквания: умение за работа в екип, способност да планира и организира работата си, отговорност.

ІІ. Начин на провеждане на подбора: по документи.

ІІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

  1. Заявление за участие в подбора  до Кмета на община Панагюрище (в свободен текст);
  2. Автобиография (европейски формат);
  3. Копие от диплома за завършено средно специално образование с квалификация „готвач“ или средно образование с удостоверение (свидетелство) за професионално обучение – готвач;
  4. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;
  5. Актуално медицинско свидетелство за здравословно състояние – когато са изминали повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудовия договор.

IV.  Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Панагюрище, пл. „20 – ти април” №13,  Център за административно обслужване, всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа, до 20.04.2022 година, включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

За допълнителна информация: тел. 0886 609 444 – ръководител звено Домашен социален патронаж и сайта на Община Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn