Община Панагюрище обяви подбор за длъжността „Медицинска сестра“ в „Център за работа с деца на улицата”

Във връзка с изпълнение на проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година и утвърдена от Кмета на община Панагюрище „Процедура за подбор на персонал“, представяме следнотo:

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на подбор за длъжността „Медицинска сестра“ в „Център за работа с деца на улицата”

 

Медицинска сестра – 1 щатна бройка

 

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено медицинско образование;

2. Образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър“/ „бакалавър“ или „магистър“.

3. Професионално направление – медицина – мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;

4. Професионален опит – не се изисква.

5. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1.  Следи за здравословното състояние и личната хигиена на детето и се съдейства на родителите/законните представители на детето за осигуряване на подходяща здравна помощ и грижа;

2.   Извършва първичен медицински оглед на детето при влизане в услугата;

3.  Разработва план за здравни грижи на потребителите;

4.  Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им при необходимост;

5.  Съдейства на родителите за избор на личен лекар на детето и/или осъществяване на консултации и прегледи;

6.  Поддържа тясна връзка с близките на децата като редовно ги информира за здравословното им състояние;

7.  Наблюдава и преценява здравословното състояние на детето и при нужда търси специализирана медицинска помощ;

8.  Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в центъра и поддръжката на медицинския шкаф;

9.  Проследява антропометричните данни на децата и извършването на имунизациите;

  1. Участва активно в здравно-възпитателната работа с родителите.
  2. Разработва и води необходимата документация и отчетност;
  3. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
  4. Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
  5. Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

Начин на провеждане на подбора:

  1. Обявление;
  2. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания – административно съответствие;
  3. Интервю с кандидатите, които отговарят на административното съответствие.

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

– Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

– Да притежават компютърни умения.

– Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.

– Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

 

  • Ø Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

–            Заявление – по образец;

–            Автобиография – по образец;

–            Копие на документ за завършено образование;

–            Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако е приложимо/;

–            Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

 

Документите по образец се получават в Център за административно обслужване, в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище пл. „20-ти април“ № 13 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Панагюрище.

 

  • Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за административно обслужване в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13 от 04.08.2022 г. до 16.08.2022 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

ВАЖНО: Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, ще бъдат обявявени на интернет страницата на Община Панагюрище, както и на информационно табло на Общината на 17.08.2022 година. Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 18.08.2022 година по обявения график.

В 3-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на община Панагюрище.

Телефон за информация: 0357/6 00 61.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn