Община Панагюрище обяви подбор за длъжностите старши експерт „Управление на отпадъците” и старши специалист „Опазване на земите и горите”

Община Панагюрище обяви подбор за назначаване на 2 /двама/ служители на трудов договор на длъжностите старши експерт „Управление на отпадъците” и старши специалист „Опазване на земите и горите” в мероприятие „Управление на дейностите по опазване на околната среда и водите“

І. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • За Старши експерт „Управление на отпадъците”

1. Образование – висше – ОКС бакалавър /магистър /, специалност – „Екология“; „Опазване на околната среда“ или сходна.

2. Професионален опит – 2 години.

  • За Старши специалист „Опазване на земите и горите”

1. Образование – средно, с придобита професия по специалности – „Екология“; „Опазване на околната среда“, “Агроекология“  или сходна.

2. Професионален опит – 1 година

ІІ. Изисквания предвидени в длъжностните характеристики за заемане на длъжностите:

1. Да познават: нормативната уредба свързана с организационно-регламентиращата и регистрационна документация в областта на управлението на отпадъците;  дейностите по опазване на земите, горите и зелената система

2. Личностни умения и компетентности:

– аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност; ориентация към резултати;

– лични качества – инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.

3. Компютърна грамотност – работа с MS оffice, internet, ел. поща.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

ІV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване /свободен текст/ ;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации, заверени от кандидата;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит, заверени от кандидата.

V. Място и срок за подаване на документи :

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 30 март 2018 г. /включително/  – 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и уведомява допуснатите кандидати за датата и часа на провеждане на интервюто.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn