Община Панагюрище обяви подбор за длъжността „Младши експерт“ – отдел „Административно-правно и информационно обслужване“

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител по служебно правоотношение  по чл. 15, ал.1 и 2  от Закона за държавния служител /за заместване на отсъстващ служител/ на длъжността „Младши експерт“ – отдел „Административно-правно и информационно обслужване“ – 1 щатна бройка  в общинска администрация Панагюрище

І. Кратко описание на длъжността:

Заемащият длъжността изпълнява функции по административно обслужване в дейности по гражданска регистрация и ЕСГРАОН на територията на община Панагюрище. Създава, поддържа и актуализира регистрите на актовете по гражданско състояние и Национален регистър на актовете по гражданско състояние. Създава, поддържа  и съхранява в актуално състояние регистъра на населението и електронни лични регистрационни картони на всички лица, подлежащи на вписване в регистъра на населението. Създава и поддържа  Националния класификатор на настоящи и постоянни адреси на територията на община Панагюрище. Издава различни видове удостоверения по искане на гражданите по образец въз основа на регистъра на населението. Приема и обработва заявления за постоянен и настоящ адрес. Издава дубликати и преписи от актове по гражданско състояние.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.2. Образование – висше, минимална образователнo – квалификационна степен – „професионален бакалавър“;

1.3. Професионален опит – не се изисква или да имат придобит минимален ранг V младши;

1.4. Изисквания и компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност.

  1. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

2.1.       Познаване на нормативните актове в областта на административното обслужване, семейните отношения, гражданската регистрация, българското гражданство, документите за самоличност, защитата на лични данни.

2.2.       Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника.

 

III. Нормативни актове, които трябва да познават кандидатите:

Семеен кодекс;

Закон за местното самоуправление и местната администрация;

Закон за държавния служител;

Закон за гражданската регистрация;

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация;

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

  1. заявление за кандидатстване по образец – приложение №1 към чл.2, ал.1 от НДЗДС ;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 и 4 от Закона за държавния служител  по образец – приложение №2 към чл.2, ал.4 от НДЗДС;

3. декларация за несъвместимост по образец – Приложение №1 към заповед №215 от 23.04.2018 г. на кмета на община Панагюрище;

4. документ за самоличност;
5. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността;
6. документ, удостоверяващ професионалния опит;
7. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца;
8. декларация за постъпване за първи път на държавна служба, ако лицето не е заемало длъжност като държавен служител;
9. документ за ползван платен годишен отпуск, ако през същата година лицето е работило по друго правоотношение;
10. други документи, които удостоверяват изпълнението на специфичните изисквания за заемането на длъжността.

 

VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация – от 590 лв. до 1600 лв. за I степен.

VІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 25.01.2019 г. /включително/  – 17.30 ч. на адрес: Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл.“20-ти април“ №13, ет.3, стая 314, гл. експерт „Човешки ресурси” в Общинска администрация – Панагюрище.

Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, снема данните от документите по  т. 3, 4, 5 и 9 на заявлението и ги връща на притежателите.

С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение на заинтересованите кандидати при главен експерт “Човешки ресурси“.

 

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn