Община Панагюрище обяви подбор за длъжността Главен експерт „Образование, младежки дейности, спорт” в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител на трудов договор за длъжността: Главен експерт „Образование, младежки дейности, спорт” в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“

І. Кратко описание на длъжността:

  • Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;
  • Участва в процеса на събиране на информация, изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива;
  • Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;
  • Участва в процеса на междуинституционално взаимодействие.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  1. Степен на образование – висше;
  2. Образователно-квалификационна степен – бакалавър ;
  3. Професионален опит –  2 години да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността;

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

Да познава ЗПУО, ДОС в образованието, ЗМСМА, Закон за младежта и спорта  и др. нормативни и поднормативни актове в системата на образованието, спорта  и младежките дейности;

Личностни умения и компетентности:

– аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента;

– лични качества – инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, лоялност към организацията.

– компютърна грамотност – работа с MS оffice, internet, ел. поща.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1.Писмено заявление за кандидатстване ;

2.Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3.Автобиография (европейски формат);

4.Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;

Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;

Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 06.02.2019 г. /включително/  – 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

Длъжностната характеристика за длъжността  е на разположение на заинтересованите кандидати при главен експерт “Човешки ресурси“.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn