Община Панагюрище обяви подбор за длъжността „Ръководител звено „Домашен социален патронаж“

 

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“

Характер на работа – Организира, разпределя, координира и контролира цялостната дейност на звено „Домашен социален патронаж“. Контролира спазването на производствената и трудова дисциплина. Носи отговорност за културата на обслужване от персонала. Взема участие при разработване на бюджета на общината в частта й за Домашен социален патронаж и носи отговорност за неговото разходване. Прави предложения за основен и текущ ремонт, за необходимото обзавеждане, съхраняването и опазването на имуществото на услугите Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня.

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

1. Образование – висше; образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.

2 Област на висшето образование: социални, стопански и правни науки, здравеопазване и спорт, хуманитарни, педагогически и технически науки.

Професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство.
Специфични изисквания:

Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet. Умения за работа с офис техника;
Комуникативни и организационни умения;
Аналитична компетентност;
Умения за работа в екип, отговорност, инициативност, ориентация към добър краен резултат;
Опит в сферата на социалните услуги ще се счита за предимство.

ІІ. Начин на провеждане на подбора:

Подборът се провежда в два етапа:
a/ Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

б/ Интервю с допуснатите кандидати.

2. До участие в интервюто не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи и/или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.

ІІІ. Необходими документи за участие в подбора:

1. Заявление за участие в подбора до Кмета на община Панагюрище (в свободен текст);

Автобиография (европейски формат);
Копие от диплома за завършено висше образование;
Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;
5. Копия от други документи, ако кандидатът притежава такива – за професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност;

6. Документ за предварителен медицински преглед при първоначално постъпване на работа или прекъсване за повече от 3 месеца.

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

ІV. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Панагюрище, пл. „20 – ти април” № 13, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч. в срок до 12.06.2020 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

За допълнителна информация: тел. 0357/6 00 82; 0357/60061 – отдел „Социални дейности и здравеопазване” в Община Панагюрище и сайта на Община Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn