Община Панагюрище обяви подбор за длъжността „Старши вътрешен одитор”

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ
ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител на трудов договор на длъжността „Старши вътрешен одитор” – 1 бройка.
І. Кратко описание на длъжността:

  • Осъществява дейността по вътрешния одит във всички структури, програми, дейности и процеси в община Панагюрище с оглед постигане целите на администрацията и при спазване на принципите за законност, добро финансово управление и прозрачност в дейността на организацията;
  • Идентифицира и оценява рисковете в организацията;
  • Наблюдава, оценява и подпомага изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол и дава препоръки за тяхното подобряване.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Степен на образование – висше;
2. Образователно-квалификационна степен – бакалавър ;
3. Професионален опит –  1 година;
4. Да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
5. Да са дееспособни лица;
6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

  • Да познава и правилно  прилага законодателството свързано с вътрешния одит;
  • Личностни умения и компетентности:

– аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента;
– лични качества – инициативност, оперативност,  лоялност към организацията;
-Компютърна грамотност – работа с MS оffice, internet, ел. поща.
IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.
V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:
1. Писмено заявление за кандидатстване ;
2. Заверени от кандидата копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
3. Автобиография (европейски формат);
4. Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
5. Заверено от кандидата копие от сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
6. Свидетелство за съдимост;
7. Декларация за дееспособност;
8. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;
9. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.
VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
VІІ. Място и срок за подаване на документи:
Документите следва да бъдат представени до 20.10.2017 г. /включително/  – 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.
Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.
След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.
Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю, както  и всички други съобщения във връзка с подбора се обявяват на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

Длъжностната характеристика за длъжността  е на разположение на заинтересованите кандидати при главен експерт “Човешки ресурси“.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn