Община Панагюрище обяви подбор на персонал за „Център за работа с деца на улицата”

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на подбор на персонал за „Център за работа с деца на улицата”

за следните длъжности:

Във връзка с изпълнение на проект „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година и утвърдена от Кмета на община Панагюрище „Процедура за подбор на персонал“, представяме следнотo:

 • Ръководител – 1 щатна бройка;
 • Медицинска сестра– 1 щатна бройка;
 • Социални работници – 2 щатни бройки;
 • Възпитател– 1 щатна бройка;
 • Сътрудник социална работа в социална услуга– 1 щатна бройка;
 • Трудотерапевт – 1 щатна бройка;
 • Санитар– 1 щатна бройка.

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

 • Ø Ръководител – 1 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше образование – завършена образователна степен на висше образование – „бакалавър“/ „магистър“;
 2. Професионален опит: минимум 1 година в управлението на хора, доказан с документи за трудов, служебен и/или осигурителен стаж;
 3. Опитът при работа с деца и/или в социалната сфера ще се счита за предимство.

Специфични изисквания: Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги; Добри компютърни умения – Microsoft Word; Microsoft Excel, Internet; Добри комуникативни и организационни умения; Аналитична компетентност; Умения за работа в екип.

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 1. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Център за работа с деца на улицата” (ЦРДУ), при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
 2. Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в общността;
 3. Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
 4. Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;
 5. Извършва анализ на дейността на ЦРДУ и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
 6. Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;
 7. Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
 8. Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
 9. Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
 10. Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
 11. Разработва правилници, процедури и правила за дейността на ЦРДУ;
 12. Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
 13. Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в центъра и на терен;
 14. Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
 15. Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на ЦРДУ;
 16. Осъществява контакт и информира екипа на проекта;
 17. Организира и участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ;
 18. Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.

 

 • Медицинска сестра– 1 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено медицинско образование;

2. Образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър“/ „бакалавър“ или „магистър“.

3. Професионално направление – медицина – мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;

4. Професионален опит – не се изисква.

5. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1.  Следи за здравословното състояние и личната хигиена на детето и се съдейства на родителите/законните представители на детето за осигуряване на подходяща здравна помощ и грижа;

2.   Извършва първичен медицински оглед на детето при влизане в услугата;

3.  Разработва план за здравни грижи на потребителите;

4.  Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им при необходимост;

5.  Съдейства на родителите за избор на личен лекар на детето и/или осъществяване на консултации и прегледи;

6.  Поддържа тясна връзка с близките на децата като редовно ги информира за здравословното им състояние;

7.  Наблюдава и преценява здравословното състояние на детето и при нужда търси специализирана медицинска помощ;

8.  Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в центъра и поддръжката на медицинския шкаф;

9.  Проследява антропометричните данни на децата и извършването на имунизациите;

 1. Участва активно в здравно-възпитателната работа с родителите.
 2. Разработва и води необходимата документация и отчетност;
 3. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
 4. Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
 5. Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

 

 • Социални работници – 2 щатни бройки

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено висше образование;

2. Образователно-квалификационна степен – „бакалавър”/ „магистър”;

3. Професионален опит – не се изисква;

4. Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;

5. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;

2. Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;

3. Отговаря за изготвянето на специализираната индивидуална оценка с мултидисциплинарния екип от ЦРДУ;

4. Организира изготвянето на индивидуален план за услуги от мултидисциплинарния екип на база на специализираната индивидуална оценка и в съответствие с целите, заложени в плана за действие;

5. Координира дейностите на персонала на ЦРДУ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на центъра и екипа за организация и управление на проекта;

6. Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;

7. Участва в разработването и води необходимата документация и отчетност в услугата;

8. Комплектова документацията и поддържа досиетата на потребителите;

9. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;

10. Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

 

 • Възпитател– 1 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

1.Завършено висше образование;

2.Образователно-квалификационна степен – „бакалавър”/ „магистър”;

3. Професионален опит – не се изисква.

4. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

 1. Работи индивидуално и групово с потребители;
 2. Осъществява педагогическа подкрепа на потребителите на социални услуги за изграждане на ефективни умения за усвояване и придобиване на знания по учебния материал от различни образователни дисциплини;
 3. Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
 4. Участва в изработването на  специализираната индивидуална оценка и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането, при необходимост;
 5. Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за учене на децата;
 6. Подкрепя децата и съдейства при изграждане на навици за системно полагане на учебен труд и правилно разпределение на часовете за учене и отдих;
 7. Информира и обсъжда с роднините на потребителите предстоящите дейности и постигнатите резултати на техните деца;
 8. Участва в разработването и води необходимата документация и отчетност в услугата;
 9. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
 10. Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ;
 11. Посредничи във взаимоотношенията с учители и друг персонал в образователни институции и други услуги в общността.

 

 • Сътрудник социална работа в социална услуга– 1 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено средно образование.

2. Професионален опит – не се изисква.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Подпомага дейността на специализирания песнол в услугата;

2. Съдейства на потребителите при тяхното самообслужване, извършва дейности, подпомагащи задоволяване на потребностите им от организация на свободното време, спомагателни дейности и социално включване;

3. Организира и оказва подкрепа и грижа, обучава децата на адекватни жизнени и социални умения;

4. Участва в разработването и води необходимата документация и отчетност в услугата;

5. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;

6. Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

 

 • Трудотерапевт – 1 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено средно образование.

2. Професионален опит – не се изисква.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Организира индивидуални и групови дейности за трудотерапия;

2. Осигурява индивидуална подкрепа и работи индивидуално и в група по утвърден график за развитие на потенциалните възможности и умения у потребителите на услуги в различни сфери – музика, изобразително изкуство, арттерапия, готварство, хигиена и битов труд и др.;

3. Участва в заседанията на мултидисциплинарния екип за изготвяне на специализираната индивидуална оценка и индивидуалните планове на потребителите;

4. Организира и провежда трудотерапевтична и социализираща дейност с потребителите на услугата в и извън нея, съвместно с останалия персонал; 5. Съвместно със социалния работник, възпитателя и други специалисти организира и провежда отбелязването на национални и лични празници и други културни мероприятия;

6. Съдейства за професионалното ориентиране на децата, участва в мотивацията им за придобиване на професионална подготовка;

7. Участва при организиране на храненето, сервиране на храната и провеждане на битовото обслужване на лицата в ЦРДУ и извън него.

8. Участва в разработването и води необходимата документация и отчетност в услугата;

9. Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;

10. Участва в обсъждането, планирането и изпълнението на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

 • Санитар– 1 щатна бройка

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено основно образование;

2. Професионален опит – не се изисква.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Поддържа хигиената в ЦРДУ и прилежащите площи;

2. Следи за повреди и течове в помещенията и общите части и съобщава за това незабавно на Ръководителя на ЦРДУ;

3. Отговаря за хигиената на децата и оказва помощ на потребителите при посещенията им в ЦРДУ;

4. Отговаря за хигиенно-санитарно обезпечаване на възпитателно-образователни дейности с децата;

5. Оказва подкрепа и обслужване на децата;

6. Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;

7. Участва в мобилната работа на екипа на ЦРДУ.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление;
 2. Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания – административно съответствие;
 3. Интервю с кандидатите, които отговарят на административното съответствие.

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

–      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

– Да притежават компютърни умения.

– Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.

– Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

 

 • Ø Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

–            file icon doc ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец;

–            file icon doc АВТОБИОГРАФИЯ – по образец;

–            Копие на документ за завършено образование;

–            Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако е приложимо/;

–            Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

 

Документите по образец се получават в Център за административно обслужване, в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище пл. „20-ти април“ № 13 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Панагюрище.

Едно лице има право едновременно да кандидатства и да участва в подбора за повече от една длъжност, като за всяка от обявените длъжности се оценява отделно и се класира в списъка на оценените кандидати за всяка от обявените длъжности.

Ако един кандидат е одобрен за повече от една позиция, договор с него се сключва за изпълнение на длъжността, за която кандидата заяви желание.

 

 • Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за административно обслужване в сградата на Община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13 от 15.07.2022 г. до 25.07.2022 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

ВАЖНО: Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, ще бъдат обявявени на интернет страницата на Община Панагюрище, както и на информационно табло на Общината на 26.07.2022 година. Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 27.07.2022 година по обявения график.

В 3-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на община Панагюрище.

Телефон за информация: 0357/6 00 61.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn