Община Панагюрище обяви процедура за подбор на „Специалист“ в отдел „Териториално и селищно устройство“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността „Специалист“

в отдел „Териториално и селищно устройство“

І. Кратко описание на длъжността:

• Организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове;

• Участва в процеса на събиране и систематизиране на информация и административно обслужване, техническа обработка на документите, поддържа  публични регистри и архив на инвестиционните проекти;

• Проучва преписки за изработени и одобрени ПУП-ове и частично изменение на ПУП-ове съгласно процедурите на ЗУТ.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – средно; притежаващи свидетелство за професионална квалификация в областта на строителството или сходна техническа специалност.

ІІІ. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

IV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

  1. Писмено заявление за кандидатстване;
  2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
  3. Автобиография (европейски формат);
  4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит/ако притежава такива/;
  5. Документи доказващи познаването на специализирания софтуер за проектиране и чертане /ако притежава такива/;
  6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 14 /четиринадесет/ календарни дни от публикуване на обявата на сайта на община Панагюрище, т. е. до 25.04.2023 г.  – 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

За датата и часа на провеждане на интервюто, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение при главен експерт „Човешки ресурси“.

 

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn