Община Панагюрище обяви процедура за подбор на младши експерт „Финансови дейности”

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР за назначаване на служител на трудов договор по чл. 68 , ал.1, т.3 от Кодекса на труда /за заместване на отсъстващ служител/ на длъжността Младши експерт „Финансови дейности” – 1 бройка.

І. Кратко описание на длъжността :

 • Осчетоводява първични и вторични документи
 • Извършва електронна обработка на счетоводните операции
 • Съставя извлечения и справки на аналитичните сметки.

ІІ. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. Степен на образование – висше;

2. Образователно-квалификационна степен –  професионален бакалавър;

3. Професионален опит –  не се изисква, но наличието на такъв се счита за предимство;

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

 • Да отразява вярно и точно информацията в счетоводните регистри с оглед законосъобразно и целесъобразно изразходване на бюджетните и извънбюджетните средства на Община Панагюрище;
 • Личностни умения и компетентности:

– аналитична компетентност, умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, дигитална компетентност;

– лични качества – инициативност, оперативност,  лоялност към организацията;

 • Компютърна грамотност – работа с MS оffice, специализиран счетоводен софтуер,  интернет, ел. поща.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

 1. Писмено заявление за кандидатстване ;
 2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 3. Автобиография (европейски формат);
 4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит /ако притежава такива/;
 5. Документи доказващи компютърни умения /ако притежава такива/;
 6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 18.03.2022 г. /включително/  – 17.30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/600-58 и сайта на община Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn