Община Панагюрище обяви процедура за подбор на четирима външни членове на Одитен комитет

Община Панагюрище обявява процедура за подбор на четирима външни членове на Одитен комитет в Община Панагюрище при следните условия:

Община Панагюрище на основание чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор във връзка с чл.4, ал.1 и чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 140/13.03.2019 г. на Кмета на Общината,

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на четирима външни членове на одитния комитет в Община Панагюрище при следните условия:

1.Място на изпълнение на дейността: Община Панагюрище, пл.“20 Април“ 13

2.Кратко описание на дейността на одитния комитет:

Одитният комитет има за цел да подпомага ръководството на организацията по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и да спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията. Съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишни планове за дейността по вътрешен одит, разглежда и приема с решение годишния доклад за дейността по вътрешен одит, запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация, дава становища, включително по годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и др.

Ролята, правомощията и възнагражденията на членовете на одитния комитет са в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

3.Изисквания към кандидатите предвидени в чл.18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

3.1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;

3.2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3.3. Да не участват в повече от два одитни комитета.

4.Начин на провеждане на подбора: Съгласно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор:

4.1 По документи: Комисията извършва преглед на документите на допуснатите кандидати с цел оценка на техния професионален опит и квалификация;

Допуснатите до интервю кандидати ще бъдат уведомени с покана на посочения от тях електронен адрес, за датата и часа на интервюто.

4.2. Интервю: С допуснатите кандидати се провежда интервю, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет. На интервюто могат ще бъдат обсъдени и следните въпроси относно:

– разбирането на кандидата за целите на организацията, предизвикателствата, пред които е изправена, и съществените рискове;

– спецификата на съответната организация и степента, до която кандидатът познава правната рамка за дейността ѝ;

– вижданията на кандидата за управлението на риска в организацията, управлението и ролята на вътрешния и външния одит;

– вижданията на кандидата за ролята и мястото на одитния комитет.

5.Необходими документи за участие в подбора: Съгласно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор:

5.1. Заявление за участие по образец съгласно Приложение №1;

5.2. Копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;

5.3. Копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл.18, ал.1, т.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

5.4.Декларация за обстоятелството по чл.18, ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор съгласно Приложение № 2;

5.5.Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния и външен одит.

Документите, които са по образец, могат да бъдат изтеглени от Интернет страницата на Община Панагюрище http://panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=764&Itemid=60.

6.Начин на кандидатстване. Съгласно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор:

– Документи могат да се подават лично или чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване в сградата на  Община Панагюрище, гр. Панагюрище, пл. „20 Април” № 13, от 8,00 до 18,00 часа всеки работен ден.

– Срок за подаване на документи – 15 дни от публикуване на Обявлението в интернет страницата на Община Панагюрище – до 29.03.2019 год.

– До участие в подбора се допускат кандидати, които са представили всички документи в определения срок.

Решението на комисията относно допускането до подбора се оформя в протокол. Протоколът на комисията за допуснатите кандидати във връзка с процедурата за подбор се обявяват на интернет страницата на Община Панагюрище,  раздел „Свободни работни места“.

На допуснатите кандидати ще бъдат изпратени покани за явяване на интервю, указващи часа, датата и мястото на провеждането му.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn