Община Панагюрище обяви свободно работно място за длъжността „Библиотекар“ в ГБ „Стоян Дринов“

ОБЩИНА  – ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА свободно работно място за назначаване на трудов договор на длъжността „Библиотекар“ в Градска библиотека „Стоян Дринов“ – Панагюрище

1 щатна бройка на пълно работно време – 8 /осем/ часа и петдневна работна седмица

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Образование – висше;

ОКС – професионален бакалавър, /бакалавър/ или /магистър /;

Специалности – „библиотекознание и библиография“; „библиотечно-информацонни науки“ или сходни от професионално направление  – „Обществени комуникации и обществени науки.“

2.  Кратко описание на длъжността:

 • Отговаря за организиране, подреждане, системно комплектоване и съхранение на библиотечния фонд;
 • Контактува с читатели, ползващи библиотечния фонд, различни институции по книгоразпространение, библиотечно снабдяване;
 • Каталогизира библиотечните фондове – описание, класифициране и предметизиране на библиотечните материали;
 • Обработва новопостъпилата литература – регистрира в инвентарната книга и сигнатура (в зависимост от структурата на библиотечния фонд);
 • Обслужва читателите (в читалня, заемна) и по линията на библиотечното книгозаемане;
 • Изучава читателските интереси и потребности и съобразно тях пропагандира и насочва литературата към потребителите;

3. Допълнителни изисквания: инициативност, отговорност, самоконтрол и професионална етика, умения за работа в екип, лоялност. Наличието на професионален опит се счита за предимство.

4. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

 • Писмено заявление за кандидатстване /свободен текст/;
 • Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;
 • Автобиография (европейски формат);
 • Документ за компютърна грамотност /ако притежава такъв/;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит;
 • Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

6. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник до 31.12.2021 г. /включително/  – 12:30 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“ №13 – Община Панагюрище,  ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

За информация: тел. 0357/6-00-58, 0886231112 и ГБ „Стоян Дринов“.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn